Millionbevilling til postdoc-projekter på Institut for Kultur og Samfund

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har tildelt individuelt postdoc-stipendium til tre forskere ved Institut for Kultur og Samfund.

30.09.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Bue Rübner Hansen har modtaget kr. 1.988.631 til projektet ”Emergent Ideas of the Good Life in Common”

Mail: buerhansen@gmail.com

Projektbeskrivelse: Den økonomiske krise har betydet store nedskæringer på velfærden overalt i Europa, og i Sydeuropa er ideen om velfærdsstaten ikke længere den dominerende fortælling om det gode liv i fællesskab. Dette projekt undersøger, hvordan almindelige borgere i Spanien svarer på krisens udfordringer og er med til at redefinere, hvad velfærd kan være. Projektet undersøger, hvordan nye ideer om velfærd opstår indenfor uformelle solidaritets-netværk og græsrodsbevægelser, hvis overordnede fokus er at tage sig af livets behov – bolig, mad, arbejde og sundhed. Fordi de arbejder med dagligdagen, som er presset af velfærdsnedskæringer og den økonomiske krise, udvikler de konkrete ideer om, hvad det gode liv i fællesskab er og kunne være uden at tage velfærdsstaten for givet som ramme for det. I projektet undersøges, hvordan disse ideer produceres og cirkulerer i og iblandt disse netværk og bevægelser, og hvad der sker med ideerne, når politiske partier forsøger at sætte dem på den politiske dagsorden. Teoretisk bygger projektet på en forståelse af ideers opståen som socialt og kropsligt indlejret, hvilket kan bruges til at forstå idéudvikling som en del af en social skabelsesprocess i forhold til praktiske behov og ønsker. Projektets overordnede formål er at bidrage til gentænkningen af ideers sociale ankring og at oversætte nogle af tidens mest innovative ideer om velfærd til den bredere danske og europæiske diskussion om velfærdens fremtid.

- - - - -

Jacob Palle Bliddal Mortensen har modtaget kr. 1.852.866 til projektet: ”Mark's Gospel and Literate Education: The Quest for Literary Quality.”

Mail:teojmo@cas.au.dk

Projektbeskrivelse: Projektet søger at genoptage forfatter-spørgsmålet i Markusevangeliet gennem et fokus på den litterære kvalitet af evangeliet. Gennem de sidste 100 år har den nytestamentlige forskning anset sproget og stilen i Markusevangeliet for at være dårlig, folkelig og populistisk. Yderligere har man anset evangeliet for at være sammensat af forskellige kilder uden direkte sammenhæng, der på et tidspunkt er blevet samlet af en redaktør. Ikke desto mindre er det muligt ud fra et kendskab til de lavere niveauer af den antikke skolegang at revurdere Markusevangeliets litterære kvalitet og dermed forfatterens mulige litterære egenskaber og uddannelse. De to første niveauer (ud af tre) af den antikke skolegang kulminerede i nogle "indledende øvelser" (Progymnasmata) til den retoriske uddannelse (niveau tre). Disse indledende øvelser er ikke tidligere blevet anvendt i vurderingen af Markusevangeliets litterære kvalitet. Hvis man derfor eftersporer de øvelser og begreber, der fremlægges i disse "indledende øvelser," vil det være muligt at påvise, at forfatteren til Markusevangeliet har modtaget undervisning på det andet niveau, niveauet for de "indledende øvelser" (Progymnasmata). Dermed vil det være muligt at revurdere Markusevangeliets litterære kvalitet og i stedet påpege en litterær intention med skriftet og en litterær dannelse eller skoling hos forfatteren.

- - - - -

Victor Cova har modtaget kr. 2.049.301 kr. til projektet: ”Flesh Work: The Erotic Economy of Settler Colonialism.”

Mail:  vc84@st-andrews.ac.uk 

Projektbeskrivelse: I Amazonas lever visse indfødte folk som transkønnede sexarbejdere. Dette kan synes modsætningsfyldt: Kan man være “indfødt” og samtidig sexarbejder? Ofte tænker vi, at indfødte lever traditionelle liv, mens transkønnede sexarbejdere tilhører det postmoderne samfund. Vi sætter ofte disse to verdener op imod hinanden, forviser den ene til vores egen forestillede fortid og den anden til en fremtid, vi måske både venter og frygter. Denne modsætning er central for den liberalistiske forestilling, hvor vi ser os selv os selv som frie individer, der må tilpasse sig sociale begrænsninger. Men indfødte folk lever ikke i en bunden fortid, og transkønnede sexarbejdere lever ikke i en truende fremtid. De lever i en verden, som her og nu er i hektisk forandring. Under Amazonas regnskov ligger verdens største tilbageværende lager af naturressourcer som olie og ædelmetaller. Floderne udnyttes til at fremme handlen mellem Kina og Brasilien. Kapitalismen i området forandrer sig, og med den forandres også folks liv. Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan transkønnede sexarbejdere oplever deres egen situation og hvilke kategorier og positioner, deres liv defineres af. Den antropologiske indsigt, som projektet tilvejebringer, vil bidrage til en forståelse af, hvordan økonomisk forandring påvirker opfattelsen af seksualitet og køn i et hjørne af verden, som ændrer sig drastisk dag for dag.

- - - - -

 

 

Bevillinger