Forskningsenheden Idealismekredsen

Profil

Idealismekredsen blev grundlagt i foråret 2004 af en gruppe ansatte og studerende ved det daværende Institut for Filosofi og Idehistorie (nu Afdeling for Filosofi og Idehistorie) på Aarhus Universitet. Siden sin grundlæggelse har Kredsens primære formål været at fremme interessen for og kendskabet til den tyske idealisme, dvs. den periode i den europæiske filosofis historie, der (groft sagt) indledes med publiceringen af Kants Kritik af den rene fornuft i 1781 og afsluttes med Hegels død i 1831.

Kredsen udspringer af og har sin primære forankring ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie. Kredsens styregruppe består således udelukkende af tidligere eller nuværende ansatte fra afdelingen. Kredsens aktiviteter er imidlertid normalt åbne for alle, og deltagerne i disse aktiviteter er typisk undervisere og studerende fra en række forskellige humanistiske fag; teologi, religionsvidenskab, filosofi, idéhistorie, tysk, æstetik m.fl.

Hvert semester organiserer Kredsen en række kredsmøder, hvor man i fællesskab læser og diskuterer dels værker af de klassiske tyske idealister, særligt Kant, Fichte, Schelling og Hegel, dels andre tekster og tænkere der på den ene eller den anden måde har inspireret eller er inspireret af den tyske idealisme. Kredsmøderne er gratis og åbne for alle. Det forventes, at deltagerne på forhånd har orienteret sig i de tekster der gennemgås, da såvel gennemgangen som den efterfølgende diskussion ofte er både tekstnær og eksegetisk.

Udover de ordinære kredsmøder arrangerer Kredsen med jævne mellemrum konferencer og foredrag med fremtrædende internationale idealismeforskere. I efterårssemestret 2015 bød Kredsen således på to udenlandske oplægsholdere. Tirsdag den 20. oktober fortalte Michael Burns om “A Fractured Dialectic: Reading Kierkegaard Philosophically” med udgangspunkt i sin nyligt udgivne bog om Kierkegaard og den tyske idealisme. Og torsdag den 5. november talte Kenneth Westphal om Hegels retsfilosofi under overskriften ”Hegel’s Natural Law Con-structivism: Progress in Principle & in Practice”. Blandt tidligere oplægsholdere til Kredsens arrangementer kan f.eks. nævnes Markus Gabriel (Universität Bonn); Barbara Herman (University of California); Stephen Houlgate (University of Warwick); Axel Hutter (Ludwig-Maximillians-Universität, München); Robert Pippin (University of Chicago); Camilla Serck-Hanssen (Oslo Universitet); Robert Stern (University of Sheffield) og Slavoj Žižek (University of Ljubljana).

Mere overordnet og langsigtet har Kredsens medlemmer arbejdet på at få styrket det fællesnordiske forskningssamarbejde indenfor studiet af den tyske idealisme. I samarbejde med forskere fra de øvrige nordiske lande var initiativtagerne til Kredsen således medansøgere på en forskningsansøgning til Nordforsk, der i 2009 ledte til en treårig bevilling på godt en million DKK. Disse midler blev brugt på at oprette det fællesnordiske forskningsnetværk Nordic Network for German Idealism (NNGI). I perioden fra 2009 til 2011 blev der i NNGI-regi afholdt en række succesfulde og velbesøgte konferencer og workshops om tysk idealisme i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Tyskland. Kredsen har efterfølgende bevaret kontakten med de nordiske samarbejdspartnere, og har bl.a. været involveret i arbejdet på at etablere Nordic Network for the History of Philosophy.

Kredsens hjemmeside: www.idealismekredsen.dk/blog

Kredsens Facebookgruppe: www.facebook.com/idealismekredsen

Kredsen har desuden en mailingliste med (for øjeblikket) 78 modtagere.

 

 

Enhedskoordinator

Program E2018

Kierkegaard: Om begrebet ironi  

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Benjamin Christensen

Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).

 

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen

Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Capitel II, Capitel III og Tillæg (i Samlede Værker, Bind 1, s. 192-256).

  

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen

Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284)

Tirsdag den 15. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Jørn Erslev

Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).

 

 

Det forventes at deltagere i semestrets møder selv anskaffer sig Kierkegaards Begrebet Ironi. Den foreligger i et utal af udgaver, hvoraf den mest anvendte formodentlig er fra Samlede Værker, Bind I, s. 59-331. Værket er også tilgængelig online som del af Søren Kierkegaards Skrifter: http://www.sks.dk

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk).

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

 Læs mere om Kredsens aktiviteter på www.idealismekredsen.dk/blog eller www.facebook.com/idealismekredsen

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Tone Frank Dandanell
Ph.d.-stipendiat

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Morten Haugaard Jeppesen
Lektor

Tlf.: +4587162268
E-mail:


Dorthe Jørgensen
Professor MSO

Tlf.: +4587162284
E-mail:


Ole Morsing
Lektor

Tlf.: +4587162279
E-mail:


Carsten Fogh Nielsen
Videnskabelig assistent

E-mail:


Anders Moe Rasmussen
Lektor

Tlf.: +4587162281
E-mail:


Peter Aaboe Sørensen
Undervisningsadjunkt

Tlf.: +4587162252
E-mail:


Thomas Schwarz Wentzer
Lektor

Tlf.: +4587162295
E-mail: