Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden Idealismekredsen

Profil

Idealismekredsen blev grundlagt i foråret 2004 af en gruppe ansatte og studerende ved det daværende Institut for Filosofi og Idehistorie (nu Afdeling for Filosofi og Idehistorie) på Aarhus Universitet. Siden sin grundlæggelse har Kredsens primære formål været at fremme interessen for og kendskabet til den tyske idealisme, dvs. den periode i den europæiske filosofis historie, der (groft sagt) indledes med publiceringen af Kants Kritik af den rene fornuft i 1781 og afsluttes med Hegels død i 1831.

Kredsen udspringer af og har sin primære forankring ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie. Kredsens styregruppe består således udelukkende af tidligere eller nuværende ansatte fra afdelingen. Kredsens aktiviteter er imidlertid normalt åbne for alle, og deltagerne i disse aktiviteter er typisk undervisere og studerende fra en række forskellige humanistiske fag; teologi, religionsvidenskab, filosofi, idéhistorie, tysk, æstetik m.fl.

Hvert semester organiserer Kredsen en række kredsmøder, hvor man i fællesskab læser og diskuterer dels værker af de klassiske tyske idealister, særligt Kant, Fichte, Schelling og Hegel, dels andre tekster og tænkere der på den ene eller den anden måde har inspireret eller er inspireret af den tyske idealisme. Kredsmøderne er gratis og åbne for alle. Det forventes, at deltagerne på forhånd har orienteret sig i de tekster der gennemgås, da såvel gennemgangen som den efterfølgende diskussion ofte er både tekstnær og eksegetisk.

Udover de ordinære kredsmøder arrangerer Kredsen med jævne mellemrum konferencer og foredrag med fremtrædende internationale idealismeforskere. I efterårssemestret 2015 bød Kredsen således på to udenlandske oplægsholdere. Tirsdag den 20. oktober fortalte Michael Burns om “A Fractured Dialectic: Reading Kierkegaard Philosophically” med udgangspunkt i sin nyligt udgivne bog om Kierkegaard og den tyske idealisme. Og torsdag den 5. november talte Kenneth Westphal om Hegels retsfilosofi under overskriften ”Hegel’s Natural Law Con-structivism: Progress in Principle & in Practice”. Blandt tidligere oplægsholdere til Kredsens arrangementer kan f.eks. nævnes Markus Gabriel (Universität Bonn); Barbara Herman (University of California); Stephen Houlgate (University of Warwick); Axel Hutter (Ludwig-Maximillians-Universität, München); Robert Pippin (University of Chicago); Camilla Serck-Hanssen (Oslo Universitet); Robert Stern (University of Sheffield) og Slavoj Žižek (University of Ljubljana).

Mere overordnet og langsigtet har Kredsens medlemmer arbejdet på at få styrket det fællesnordiske forskningssamarbejde indenfor studiet af den tyske idealisme. I samarbejde med forskere fra de øvrige nordiske lande var initiativtagerne til Kredsen således medansøgere på en forskningsansøgning til Nordforsk, der i 2009 ledte til en treårig bevilling på godt en million DKK. Disse midler blev brugt på at oprette det fællesnordiske forskningsnetværk Nordic Network for German Idealism (NNGI). I perioden fra 2009 til 2011 blev der i NNGI-regi afholdt en række succesfulde og velbesøgte konferencer og workshops om tysk idealisme i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Tyskland. Kredsen har efterfølgende bevaret kontakten med de nordiske samarbejdspartnere, og har bl.a. været involveret i arbejdet på at etablere Nordic Network for the History of Philosophy.

Kredsens hjemmeside: www.idealismekredsen.dk/blog

Kredsens Facebookgruppe: www.facebook.com/idealismekredsen

Kredsen har desuden en mailingliste med (for øjeblikket) 78 modtagere.

 

 

Program E2019

Politisk filosofi i den tyske idealisme og post-idealisme

 

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus

Besøg af Professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Oplægsholder: Michael Quante

Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“

 

Tirsdag den 17. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus

Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen

Tekst: I. Kant: ”Das Öffentliche Recht“, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

 

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus

Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen

Tekst:  J.G. Fichte: Grundlage des Naturrechts, ”Einleitung“ + „Erstes Hauptstück“ (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck“, indledende afsnit (§ 8).

 

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus Universitet

Oplægsholder: Peter Wolsing

Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts og  Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (se hjemmesiden for detaljer).

 

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus

Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler

Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”

Tekster: Følger senere

 

De relevante tekster vil blive gjort tilgængelige på Kredsens hjemmeside, primært på tysk, men hvor det er muligt også på engelsk og/eller dansk.

 

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk).

 

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

 

 

Læs mere om Kredsens aktiviteter på www.idealismekredsen.dk/blog eller www.facebook.com/idealismekredsen

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.