Tilvalg i historie

Tilvalget udbydes som enkeltfag på deltid

Om tilvalg i historie

Tilvalg i Historie ved Aarhus Universitet er et akademisk forløb, der skal bibringe de studerende en forståelse af historiefagets praksis.

Historiefaget beskæftiger sig med den udvikling, som mennesket og samfundet har gennemgået, med vægten lagt på sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold og deres indbyrdes sammenhænge og forandringer. Studiet giver imidlertid ikke færdige svar. Fortiden lever ikke i sig selv, men først når vi ud fra vores viden og erfaringer stiller spørgsmål til de levn, den har efterladt sig. Historie er en proces; en vedvarende dialog mellem nutid og fortid.

Tilvalget sigter mod at udbygge de studerendes faglige viden og at give dem teoretiske og praktiske kvalifikationer inden for fagets grundlæggende metoder, som forudsætning for siden at kunne arbejde selvstændigt med og formidle fagets stofområder.

Målgruppe

Tilvalget og dets enkeltdiscipliner henvender sig til alle med interesse for historie.

De kvalifikationer, som det samlede tilvalg fører frem til, gør den i særlig grad relevant for undervisere ved de gymnasiale uddannelser, men også uden for undervisningssektoren vil de i mange sammenhænge være af værdi.

Enkeltfag på bachelortilvalg, foråret 2018

På bachelortilvalget i historie udbydes følgende fag i foråret 2018:

Om tilvalg i historie

Tilvalg i historie består af en bachelordel på 45 ECTS og en kandidatdel på ligeledes 45 ECTS. Studerende med en anden baggrund end humanistisk skal derudover have yderlige 30 ECTS på kandidatdelen, (b-linje). Tilvalget består udover ovenstående udbud af følgende fag, som løbende udbydes under heltid på deltid i en cyklus. De fleste af fagene kan tages uafhængigt af hinanden.

Bachelortilvalg

Kandidattilvalg

Historisk metode 1: 10 ECTS

Historieteori: 5 ECTS

Historisk metode 2: 10 ECTS

Kildeintroducerende emne: 15 ECTS

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 1: 5 ECTS

Kildenært emne: 15 ECTS

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 2: 5 ECTS

Historiebrug: 10 ECTS

Bredt emne: 15 ECTS

 

B-linjen består desuden af: Valgfrit historisk emne, 15 ECTS samt Videnskabsteori og fagdidaktik, 15 ECTS.

Sidstnævnte tages via tompladsordningen.

Tid og sted for undervisning

Al undervisning foregår på Aarhus Universitet.

Datoer for forårets undervisning kendes ikke endnu. Vi forventer at kunne offentliggøre dem medio december.

Her kan du se, hvordan undervisningen ligger i efteråret 2017.

Fag og indskrivningsperiodeTidspunkt for undervisning

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 1

1. september 2017 - 31. januar 2018

 
 • Tid: Tirsdage: 16 - 18 / Torsdage: 14 – 16 (og 16-18 d. 30.11.)
 • Uge 36: Torsdag d. 07.09
 • Uge 37: Torsdag d.14.09.
 • Uge 38: Torsdag d. 21.09.
 • Uge 39: Torsdag d. 28.09.
 • Uge 40: Torsdag d. 05.10.
 • Uge 41: Torsdag d. 12.10.
 • Uge 42: Ingen undervisning
 • Uge 43: Torsdag d. 26.10.
 • Uge 44: Tirsdag d. 31.10. og torsdag d. 02.11.
 • Uge 45: Tirsdag d. 07.11. og torsdag d. 09.11.
 • Uge 46: Tirsdag d. 14.11. og torsdag d. 16.11.
 • Uge 47: Tirsdag d. 21.11. og torsdag d. 23.11.
 • Uge 48: Torsdag d. 30.11. NB: Bemærk, dobbeltforelæsning: 14-16 og 16-18 
 

Historisk metode 2

1. august 2017 - 31. januar 2018

 
 • Lørdag d. 26.08. kl. 10-18
 • Lørdag d. 21.10. kl. 10-18
 • Lørdag d. 11.11. kl. 10-18
 • Lørdag d. 02.12. kl. 10-18
 

Historiebrug

1. august 2017 - 31. januar 2018

 
 • Søndag d. 27.08. kl. 9-17
 • Søndag d. 22.10. kl. 9-17
 • Søndag d. 12.11. kl. 9-17
 • Søndag d. 03.12. kl. 9-17
 

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Priser

 

 

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på Tilvalg i Historie er normalt enten 1½ års beståede studier inden for et andet fagområde omfattet af gymnasieskolernes fagrække eller to års grundfagsstudier inden for et andet fag/fagligt område.

Det er muligt at opnå dispensation, hvis du har en gymnasial uddannelse samt en anden afsluttet videregående uddannelse, der svarer til et toårigt grundfag ved universitetet.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk og tysk, og at du har adgang til computer og internet.

Kopi af eksamensbevis for gymnasial uddannelse samt anden videregående uddannelse skal vedlægges ansøgning om optagelse.

Ansøgning

Ansøgningsfrist for optagelse på forårets fag er d. 15. november 2017.

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du orienterer dig i login-vejledningen, inden du søger og eventuelt har den åben undervejs.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Studievejledning

Studievejledningen for Historie og områdestudier
Nobelparken
Bygn. 1463 / lokale 430
Jens Chr. Skous vej 5
8000 Aarhus C.
E-mail: studievejleder.iho@au.dk

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for: 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Historie hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund. Aarhus Universitet.

Studienævnet for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.