Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tilvalg i historie

Tilvalget udbydes som enkeltfag på deltid

Om tilvalg i historie

Tilvalg i Historie ved Aarhus Universitet er et akademisk forløb, der skal bibringe de studerende en forståelse af historiefagets praksis.

Historiefaget beskæftiger sig med den udvikling, som mennesket og samfundet har gennemgået, med vægten lagt på sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold og deres indbyrdes sammenhænge og forandringer. Studiet giver imidlertid ikke færdige svar. Fortiden lever ikke i sig selv, men først når vi ud fra vores viden og erfaringer stiller spørgsmål til de levn, den har efterladt sig. Historie er en proces; en vedvarende dialog mellem nutid og fortid.

Tilvalget sigter mod at udbygge de studerendes faglige viden og at give dem teoretiske og praktiske kvalifikationer inden for fagets grundlæggende metoder, som forudsætning for siden at kunne arbejde selvstændigt med og formidle fagets stofområder.

Målgruppe

Tilvalget og dets enkeltdiscipliner henvender sig til alle med interesse for historie.

De kvalifikationer, som det samlede tilvalg fører frem til, gør den i særlig grad relevant for undervisere ved de gymnasiale uddannelser, men også uden for undervisningssektoren vil de i mange sammenhænge være af værdi.

Udbud i efteråret 2019 og i foråret 2020

I efteråret 2019 udbydes følgende enkeltfag:

Bemærk:

 • "Kildenært emne" med undervisning i efteråret 2019 ligger fagligt og tematisk i forlængelse af "Kildeintroducerende emne" med undervisning i foråret 2019. Det anbefales derfor, at ansøgere til "Kildenært emne" har været optaget i foråret 2019 til "Kildeintroducerende emne".

I foråret 2020 forventes følgende enkeltfag udbudt:

 • "Verdenshistorie og Danmarkshistorie 2" BATV med planlagt undervisning tirsdag og torsdag eftermiddag
 • "Bredt emne" BATV
 • "Historiebrug" KATV

Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Tilvalg i historie

Tilvalg i historie består af en bachelordel på 45 ECTS og en kandidatdel på ligeledes 45 ECTS. Studerende med en anden baggrund end humanistisk skal derudover have yderlige 30 ECTS på kandidatdelen, (b-linje). Tilvalget består udover ovenstående udbud af følgende fag, som løbende udbydes under heltid på deltid i en cyklus. De fleste af fagene kan tages uafhængigt af hinanden.

Bachelortilvalg

Studieordning 2018

Kandidattilvalg

Studieordning 2019

Kildekritisk metode: 10 ECTS

Kildenært emne: 15 ECTS

Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1: 5 ECTS

Teoriorienteret metode: 15 ECTS

Verdenshistorie og Danmarkshistorie 2: 10 ECTS

Historieteori: 5 ECTS

Kildeintroducerende emne: 10 ECTS

Historiebrug: 10 ECTS

Bredt emne: 10 ECTS

 

Rammeudvidelsen består desuden af:

Historisk kandidatemne, 15 ECTS samt Videnskabsteori og didaktik, 15 ECTS.

Sidstnævnte tages via tompladsordningen.

Tid og sted for undervisning

Al undervisning foregår i Aarhus på Aarhus Universitet.

 • "Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1" 5 ECTS point, BA-tilvalg tilrettelægges med forelæsninger tirsdage og torsdage eftermiddage.
 • "Kildenært emne" 15 ECTS point, KA-tilvalg tilrettelægges med undervisning lørdage kl. 9-17 i uge 36, 40, 44 og 48.

Flere oplysninger om tid og sted vil blive offentliggjort i begyndelsen af juli se: Studieportal - Arts, Timeplaner

I semesteret skal du løbende holde øje med eventuelle ændringer via Timeplaner.

Priser

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses under overskriften "Priser". Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1443, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på Tilvalg i Historie er normalt enten 1½ års beståede studier inden for et andet fagområde omfattet af gymnasieskolernes fagrække eller to års grundfagsstudier inden for et andet fag/fagligt område.

Det er muligt at opnå dispensation, hvis du har en gymnasial uddannelse samt en anden afsluttet videregående uddannelse, der svarer til et toårigt grundfag ved universitetet.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk og tysk, og at du har adgang til computer og internet.

Kopi af eksamensbevis for gymnasial uddannelse samt anden videregående uddannelse skal vedlægges ansøgning om optagelse.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på enkeltfag i efteråret 2019 skal ske senest den 2. maj 2019.

Ansøgningen skal ske gennem vores digitale ansøgningssystem DANS - se den blå knap "Søg om optagelse".

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personlysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler: http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Studievejledning

Studievejledningen for Historie og områdestudier
Nobelparken
Bygn. 1463 / lokale 430
Jens Chr. Skous vej 5
8000 Aarhus C.
E-mail: studievejleder.iho@au.dk

Studieordning

For nærmere oplysninger om bachelor- og kandidattilvalg, prøvetyper mv. henvises til de gældende studieordninger: 

 

Overgangsregler i henhold til Studieordning for bachelortilvalget i historie (2018):

Studieordningen for Bachelortilvalget i historie fra 2010 lukker pr. 31.08.2019. Det betyder, at der afholdes eksamener efter den studieordning sidste gang ved sommereksamen 2019.
Studerende, der mangler at bestå fag på historie 2010-ordningen efter 31.08.2019, kan overføres til denne 2018-ordning efter følgende retningslinjer:

Meritoverførsel fra 2010- til 2018-ordningen foregår ved individuel vurdering efter nedenstående generelle principper:

BA-TV i historie 2010

BA-TV i historie 2018

Verdens- og Danmarkshistorie 1 (5 ECTS)

Verdens- og Danmarkshistorie 1 (5 ECTS)

Historisk metode 1 (10 ECTS)

Kildekritisk metode (10 ECTS)

Bredt emne (15 ECTS)

Bredt emne (10 ECTS)

Verdens- og Danmarkshistorie 2 (5 ECTS)

Verdens- og Danmarkshistorie 2 (10 ECTS)

Bemærk: Historisk metode 2 kan ikke meritoverføres til 2018-ordningen.

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Historie hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund. Aarhus Universitet.

Studienævnet for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.