Tilvalg i historie

Tilvalget udbydes som enkeltfag på deltid

Om tilvalg i historie

Tilvalg i Historie ved Aarhus Universitet er et akademisk forløb, der skal bibringe de studerende en forståelse af historiefagets praksis.

Historiefaget beskæftiger sig med den udvikling, som mennesket og samfundet har gennemgået, med vægten lagt på sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold og deres indbyrdes sammenhænge og forandringer. Studiet giver imidlertid ikke færdige svar. Fortiden lever ikke i sig selv, men først når vi ud fra vores viden og erfaringer stiller spørgsmål til de levn, den har efterladt sig. Historie er en proces; en vedvarende dialog mellem nutid og fortid.

Tilvalget sigter mod at udbygge de studerendes faglige viden og at give dem teoretiske og praktiske kvalifikationer inden for fagets grundlæggende metoder, som forudsætning for siden at kunne arbejde selvstændigt med og formidle fagets stofområder.

Målgruppe

Tilvalget og dets enkeltdiscipliner henvender sig til alle med interesse for historie.

De kvalifikationer, som det samlede tilvalg fører frem til, gør den i særlig grad relevant for undervisere ved de gymnasiale uddannelser, men også uden for undervisningssektoren vil de i mange sammenhænge være af værdi.

Enkeltfag på bachelortilvalg, efteråret 2017

På bachelortilvalget i historie udbydes følgende fag i efteråret 2017:

Om tilvalg i historie

Tilvalg i historie består af en bachelordel på 45 ECTS og en kandidatdel på ligeledes 45 ECTS. Studerende med en anden baggrund end humanistisk skal derudover have yderlige 30 ECTS på kandidatdelen, (b-linje). Tilvalget består udover ovenstående udbud af følgende fag, som løbende udbydes under heltid på deltid i en cyklus. De fleste af fagene kan tages uafhængigt af hinanden.

Bachelortilvalg

Kandidattilvalg

Historisk metode 1: 10 ECTS

Historieteori: 5 ECTS

Historisk metode 2: 10 ECTS

Kildeintroducerende emne: 15 ECTS

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 1: 5 ECTS

Kildenært emne: 15 ECTS

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 2: 5 ECTS 

Historiebrug: 10 ECTS

Bredt emne: 15 ECTS

 

B-linjen består desuden af: Valgfrit historisk emne, 15 ECTS samt Videnskabsteori og fagdidaktik, 15 ECTS.

Sidstnævnte tages via tompladsordningen.

Enkeltfag på kandidattilvalg, efteråret 2017

Tilvalg i historie består af en bachelordel på 45 ECTS og en kandidatdel på ligeledes 45 ECTS. Studerende med en anden baggrund end humanistisk skal derudover have yderlige 30 ECTS på kandidatdelen, (b-linje). Tilvalget består udover ovenstående udbud af følgende fag, som løbende udbydes under heltid på deltid i en cyklus. De fleste af fagene kan tages uafhængigt af hinanden.

Bachelortilvalg

Kandidattilvalg

Historisk metode 1: 10 ECTS

Historieteori: 5 ECTS

Historisk metode 2: 10 ECTS

Kildeintroducerende emne: 15 ECTS

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 1: 5 ECTS

Kildenært emne: 15 ECTS

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 2: 5 ECTS

Historiebrug: 10 ECTS

Bredt emne: 15 ECTS

 

B-linjen består desuden af: Valgfrit historisk emne, 15 ECTS samt Videnskabsteori og fagdidaktik, 15 ECTS.

Sidstnævnte tages via tompladsordningen.

Tid og sted for undervisning

Al undervisning foregår på Aarhus Universitet.

Fag og indskrivningsperiodeTidspunkt for undervisning

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 1

1. september 2017 - 31. januar 2018

 
  • Undervisningen ligger på hverdage. Datoer for undervisning følger
 

Historisk metode 2

1. september 2017 - 31. januar 2018

 
  • Undervisningen ligger på weekender. Datoer for undervisning følger
 

Historiebrug

1. september 2017 - 31. januar 2018

 
  • Undervisningen ligger på weekender. Datoer for undervisning følger
 
  

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Deltagerbetaling

 Flere oplysninger om deltagerbetaling, herunder reglerne for afmelding og refundering.

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på Tilvalg i Historie er normalt enten 1½ års beståede studier inden for et andet fagområde omfattet af gymnasieskolernes fagrække eller to års grundfagsstudier inden for et andet fag/fagligt område.

Det er muligt at opnå dispensation, hvis du har en gymnasial uddannelse samt en anden afsluttet videregående uddannelse, der svarer til et toårigt grundfag ved universitetet.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk og tysk, og at du har adgang til computer og internet.

Kopi af eksamensbevis for gymnasial uddannelse samt anden videregående uddannelse skal vedlægges ansøgning om optagelse.

Ansøgning

Ansøgningsfrist for optagelse på efterårets fag er d. 01. maj 2017.

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du orienterer dig i login-vejledningen, inden du søger og eventuelt har den åben undervejs.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Studievejledning

Studievejledningen for Historie og områdestudier
Nobelparken
Bygn. 1463 / lokale 430
Jens Chr. Skous vej 5
8000 Aarhus C.
E-mail: studievejleder.iho@au.dk

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for: 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Historie hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund. Aarhus Universitet.

Studienævnet for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.