Introducerende filologi
for gymnasielærere

Enkeltfag på deltid

Beskrivelse af forløbet

Forløbet er en særlig tilrettelagt udgave af kurset “Introducerende filologi” (15 ECTS). Det er tilrettelagt således at deltagerne får en intensiv introduktion til latinstudiets grunddiscipliner, analyse, oversættelse og fortolkning. Desuden vil kurset være vinklet mod emner og problemstillinger der har særlig relevans for gymnasieskolens AP-forløb. Der vil blive taget hensyn til deltagernes varierende forudsætninger og samtidige arbejde i gymnasiet. Målet med forløbet er, at deltagerne ved forløbets afslutning kan

  • oversætte originalteksten korrekt
  • redegøre for tekstens morfologi og syntaks
  • vise et basalt kendskab til filologiens centrale hjælpevidenskaber, såsom metrik, tekstkritik og leksikografi
  • demonstrere færdighed i brugen af fagets gængse hjælpemidler, fx ordbøger, grammatikker, opslagsværker og kommentarer

Målgruppe

Forløbet henvender sig primært til sproglærere i gymnasiet, der vil påbegynde en latinuddannelse med henblik på at undervise i latindelen af Almen Sprogforståelse (AP). Kurset er det første modul i sidefagsuddannelsen i latin. For at opnå undervisningskompetence i latin, herunder også i latindelen af AP, skal man have et afsluttet sidefag.

Adgangskrav

Kurset Introducerende filologi er et enkeltfag fra bachelortilvalget i Latin. Ansøgere på kurset skal derfor opfylde adgangskravet til dette tilvalg.
Adgangskravet er minimum halvandet års bestået universitetsstudium samt propædeutisk latin eller tilsvarende forudsætninger. Bemærk venligst, at der er givet en generel dispensation for adgangskravet om propædeutisk græsk til dette kursus.
Hvis kurset skal indgå i sidefagsuddannelsen (tilvalg) i latin, skal adgangskravet om propædeutisk græsk opfyldes.

Forløbets opbygning og indhold

Der vil i undervisningen blive gennemgået tre tekster: Ciceros første catilinariske tale, et udvalg af Catuls kærlighedsdigte og et uddrag af Petronius’ roman Satyricon. Der opgives også perspektiverende tekster i et omfang svarende til cirka 50 sider; disse er ikke eksamenstekster.

Undervisningen er tilrettelagt med seks kursusgange, to i juni, to i august og to i november. Undervisningen er “hands-on” og tilrettelagt ud fra en horisontal og en vertikal dimension: Ved alle kursusgangene skal de enkelte deltagere læse og forberede en mængde tekst, som gennemgås i fællesskab på holdet. Deltagerne skal på skift analysere, oversætte og fortolke teksterne under kyndig vejledning af en erfaren underviser. Den vertikale dimension består i, at der ved de enkelte undervisningsgange i form af oplæg og diskussion sættes fokus på bestemte emner med udgangspunkt i latinfagets arbejdsværktøjer, og særlige emner der kan belyse aspekter af det latinske sprog, som har særlig relevans i forhold til AP-undervisningen, herunder bl.a. sprognormer og latinens forhold til de senere europæiske sprog. 

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i januar 2018, hvor deltagerne prøves i en 1/3 side kendt tekst. Der prøves i analyse og oversættelse.

De kursister, der ikke har latinfærdigheder i frisk erindring, kan med fordel repetere deres basislatin inden kurset begynder. Det anbefales, at man evt. løber et begyndersystem igennem. Et nemt valg her er Henrik Bolt-Jørgensen, In Angulo cum Libello I-II (Svendborg 2002). Systemet er et forholdsvist traditionelt, men solidt begyndersystem med medium progression. Alle tekster er konstruerede, og de grammatiske mål er eksplicitte.. Ønsker man en stejlere progression, kan man evt. anskaffe sig Bent Christensen og Morten Stenbæk, Vita Romana (København 1987). Den starter med enkelte konstruerede tekster, men går hurtigt over til ubearbejdede, men heftigt glosserede originaltekster.

Tid og sted for undervisningen

De 6 heldagsseminarer afholdes i 2017 fra kl. 9-15.30 på følgende dage:
Torsdag 15. juni og 22. juni
Torsdag 10. august og 24. august
Torsdag 9. november og 16. november.

Der undervises 6 timer pr. gang.
Seminarer og eksamen afvikles på Aarhus Universitet.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 7.000 kr. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
    8000 Aarhus C

Du kan få deltagerbetalingen refunderet frem til første undervisningsgang. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Studieordninger

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for Bachelortilvalg i Latin:

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se:

Hovedområde og Studienævn

Kurset Introduktion til programmering hører under hovedområdet Arts. Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund, Arts, har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.