Etik og religionsfilosofi:
Kristendom, eksistens
og fortælling

Enkeltfag på deltid

Beskrivelse af forløbet

Hvordan kan litteraturen åbne vores blik for eksistentielle problemstillinger? Hvilke omkostninger (og gevinster) er der ved at ’leve poetisk’? Og hvad vil det sige, at kristendommen (og livet) er en fortælling? Gennem læsning af en række centrale tænkere og forfattere søger kurset at indfange vigtige aspekter af forholdet mellem litteratur og teologi.    

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på kurset kræver en gymnasial uddannelse med dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, græsk på B-niveau og latin på A-niveau.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, eller er du i tvivl om hvilke gymnasiale niveau, du har, kan du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier for nærmere vejledning. 

Der er et maksimum på 14 deltagere pr. kursusudbud.

Forløbets opbygning og indhold

Formål:

Gennem arbejdet med fagfeltet skal den studerende erhverve sig følgende:

Viden om og forståelse af: 

·         Udbygget kendskab til og forståelse af centrale problemstillinger inden for teologisk og/eller filosofisk etik, enten principiel etik/etisk teori, eller anvendt etik.

·         Udbygget kendskab til og forståelse af centrale problemstillinger inden for religionsfilosofi, d.v.s. filosofiske spørgsmål i tilknytning til kristendommen som religion.

Færdigheder:

·         At diskutere og perspektivere etiske og religionsfilosofiske problemstillinger selvstændigt og kritisk.

·         Kritisk at analysere og redegøre for problemer og positioner i etik og religionsfilosofi

Kompetencer:

·         Selvstændigt og kritisk at analysere og vurdere konkrete etiske problemstillinger samt relatere religionsfilosofiske emner til aktuelle forhold og diskussioner. 

·         At reflektere over problemstillingerne i en teologisk kontekst.

 

Prøveform: Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Censurform: intern censur

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Tid og sted for undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som individuel vejledning og foregår på Aarhus Universitet.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier 
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal 
    8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, som kurset tilhører, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for:

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se:

Hovedområde og studienævn

Kurset Etik og Religionsfilosofi: Kristendom, eksistens og fortælling hører under hovedområdet Arts. Studienævnet ved Teologi, Arts har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver  

Kontakt


Vejledning om optagelse.
Spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Dir. Tlf.: 8715 2656
E-mail: psa@au.dk

Spørgsmål til det faglige indhold,
tilrettelæggelse af undervisning m.m.

David Bugge, lektor
E-mail: teodb@cas.au.dk
Fastnet: +4587162448