Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teologi i Aarhus styrkes med tre nye professor-udnævnelser

Indenfor Etik og Religionsfilosofi tiltræder Claudia Welz som professor. Indenfor Dogmatik tiltræder Anders-Christian Jacobsen som professor, og Bo Kristian Holm som professor MSO (med særlige opgaver).

11.05.2020 | Anja Kjærgaard

Søren Kjeldgaard AU Foto

Claudia Welz, professor 

I forbindelse med mit professorat skal jeg forske og undervise i…
-...faget ’Etik og Religionsfilosofi’. Etik beskæftiger sig med muligheder, betingelser og grænser for menneskelig handling, eksempelvis i forbindelse med samvittighedsspørgsmål. Religionsfilosofi kan bidrage med en (selv-)kritisk diskussion af religiøse grundoverbevisninger, som bærer (eller strider imod) et pluralistisk, demokratisk samfund. Faget i sin helhed hører til ’Systematisk Teologi’, der tilbyder en problemorienteret redegørelse for bibelske og teologihistoriske traditioner og deres betydning i dag. Jeg har en komparativ tilgang til faget, idet jeg reformulerer teologiske emner i et inter-religiøst perspektiv og sammenligner især jødedom og kristendom samt religiøse og ikke-religiøse måder at forstå mennesket og verden på.

Det forskningsområde, jeg ønsker at fremme i forbindelse med mit professorat, er….
-For det første: eksistenstænkning i en tværfaglig kontekst, dvs. en læsning af klassikere som Kierkegaard under inddragelse af fænomenologi og hermeneutik (især Lévinas og Ricœur, der viser alternativer til Heideggers ontologi), dialogfilosofi (især Rosenzweig og Buber) og post-Holocaust-tænkning, der bl.a. rummer Hannah Arendts politiske filosofi samt erindrings- og traumeforskning, men også philosophy of psychology, f.eks. med henblik på at undersøge komplekse emotioner og selvbedrag. For det andet ønsker jeg at udvikle en inter-religiøs epistemologi, der fokuserer på erkendelsesteoretiske spørgsmål, ikke mindst om gudserkendelse og sandhedskriterier. Hvordan er det muligt at tale om forholdet mellem det, der indgår i, og det, der overstiger menneskelig erfaring? 

Min forskning skal hjælpe med at forstå…
-...problemer, der ligger i de traditionelle forsøg på at give et svar på ældgamle, fascinerende, men også foruroligende eksistentielle spørgsmål, som mennesker har stillet sig til alle tider i alle kulturer, f.eks.: ’Hvorfor er der ondskab og lidelse i denne verden?’ Når jødiske, kristne og muslimske traditioner prøver at finde svar på disse spørgsmål ved at definere mennesket i forhold til en usynlig Gud, er disse spørgsmål netop ikke besvaret, men tværtimod åbnet op på ny – fordi mennesket, som i sig selv er et mysterium, så skal mødes med et andet, måske endnu større mysterium. I den sammenhæng interesserer jeg mig også for normative forestillinger om det gode liv, som skal leves ansigt til ansigt med alvorlig sygdom og død, og om frihed og ansvar. Min forskning kombinerer en idéhistorisk belysning med aktuelle diskussioner og tager ikke kun hensyn til andre videnskaber, men også til kunstneriske udtryksformer som skønlitteratur, maleri og film. 

CV

Claudia Welz er født i Albstadt-Ebingen, Sydtyskland, i 1974. Efter en sundhedsfaglig uddannelse studerede hun teologi og filosofi i Tübingen, Jerusalem, Heidelberg og München. Fra 2003 til 2006 var hun ph.d.-studerende på Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, Universitet Zürich, hvor hun i 2010 også blev dr.theol. med en disputats om tillid, tro og tvivl. Fra 2010-2018 arbejdede hun som prof. (mso) på Københavns Universitet. Siden 2019 er hun senior fellow ved Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt i Bad Homburg og p.t. desuden gæsteprofessor ved Universitet Duisburg-Essen. Per 1/9 tiltræder hun sit professorat ved Aarhus Universitet. 

Yderligere information

Claudia Welz
Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag: Etik og Religionsfilosofi
Mail: claudiawelz@web.de


Anders-Christian Jacobsen, professor 

I forbindelse med mit professorat skal jeg forske og undervise i…

-Dogmatik med udgangspunkt i oldkirkens teologi. Dogmatikkens opgave er at reformulere den teologiske tradition i tanke- og sprogformer, der svarer til og svarer på den situation, som mennesker i det 21. århundrede befinder sig i. Min særlige vinkel på denne opgave er at forske i de første århundreders teologi, for der at finde inspiration til nutidige formuleringer af kristendommens tankegods. Det er muligt, fordi de første århundreders kristendomme var præget af stor mangfoldighed og kompleksitet, ligesom vores egen tid er.  

Det forskningsområde, jeg ønsker at fremme i forbindelse med mit professorat, er….
-Jeg skal især forske i kristendommens menneskesyn: hvilke idealer om mennesket findes i kristendommen, og hvordan relateres disse idealer til den levede virkelighed. Menneskers forhold til den fysiske død bliver et fokuspunkt i denne forskning. Spørgsmålene er mange: hvordan påvirker menneskers bevidsthed om livets afslutning det liv, mennesker lever nu? Hvilke forestillinger om liv efter den fysiske død rummer den kristne tradition, og hvordan svarer de til de forestillinger som nutidens mennesker gør sig, osv..

Min forskning skal hjælpe med at forstå…
-Min forskning skal hjælpe mennesker – både læg og lærd – med at få ord og forestillinger til at reflektere over livets dybdedimensioner med. Hvis ikke de gamle traditioner gennemtænkes og fornyes bliver menneskers sprog og selvforståelse fattigere, og livet bliver mere og mere endimensionalt. Det drejer sig ikke om at prøve at finde facit på, hvordan livet er nu eller bliver efter døden, men derimod om at opbygge et så komplekst og mangfoldigt sprog og forestillingsunivers så muligt, så nutidens mennesker får forestillinger at tænke med og sprog at tale med om livets dybdedimensioner – herunder døden.


CV
Anders-Christian Jacobsen er født i Gøttrup ved Fjerritslev i 1963. Han studerede teologi på Aarhus Universitet fra 1986. I 1995 blev han cand.theol. og fik guldmedalje for sin afhandling. I 1998 blev han ph.d. i teologi og dr.theol i 2015. Han har siden været ansat som forsker og underviser i teologi på Aarhus Universitet med speciale i dogmatik og oldkirkens teologi. 

Yderligere information
Anders-Christian Jacobsen
Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Mail: alj@cas.au.dk


Bo Kristian Holm, professor MSO

I forbindelse med mit professorat skal jeg forske og undervise i…
-I forbindelse med mit professorat skal jeg undervise i faget dogmatik, der dybdeanalyserer og nytænker kristendommens grundtanker, og forske dels i Luthers og Luthersk teologi, dels i samspillet mellem teologi, kultur og samfundsudvikling i både fortid og nutid. 

Det forskningsområde, jeg ønsker at fremme i forbindelse med mit professorat, er…. 
-Det forskningsområde jeg ønsker at fremme i forbindelse med mit professorat er forståelsen for teologiens samfundsbetydning i både invidiuel og kollektiv forstand. Det skal først og fremmest ske gennem en videreudvikling af det tværfaglige LUMEN-center. Teologisk vil jeg i særlig grad være optaget af de begrænsninger og muligheder, der ligger i den teologiske tradition efter reformationen. 

Min forskning skal hjælpe med at forstå…
-Min forskning skal hjælpe med at forstå, hvordan teologi altid bærer på en omverdensforståelse, der både kan stivne og skabe nye dynamikker. Både i forhold til vores forståelse af det historiske grundlag for nutidens samfund og af kristendommens mulige rolle og betydning i det 21. århundrede, hvor dens funktion som kulturelt baggrundstæppe ændrer sig, men hvor religion på ingen måde ser ud til at udspillet sin rolle. 

CV
Bo Kristian Holm er født i 1970 i Gentofte og opvokset i Karup. Han studerede teologi på Aarhus Universitet og i Tübingen og blev cand. theol. i 1996 og fik guldmedalje for sin prisopgave. I 

2001 blev han ph.d. i teologi. Han har siden været ansat som forsker og underviser i teologi på Aarhus Universitet, dog afbrudt af et halvt år som gæsteprofessor i Kiel. Han leder det tværfaglige LUMEN-center på Aarhus Universitet, der beskæftiger sig med luthersk teologi og luthersk mentalitet. Han er internationalt kendt for sit arbejde med Luthers teologi og gavens økonomi. Bo Kristian Holms interesse retter sig først og fremmest mod reformationens og nutidens lutherske teologi og mod samspillet mellem teologi og samfund.   


Teologi, Forskning, Arts