Aarhus Universitets segl

Store millionbevillinger til forskere fra Institut for Kultur og Samfund

Tre store forskningsprojekter og fem postdocs har modtaget millionbeløb fra Carlsbergfondet.

Mads Kähler Holst

Mads Kähler Holst har modtaget 3.500.000 kr. til projektet: Hær og efterkrigsritual i jernalderen – de dræbte krigere i offermosen Alken Enge. Forskningsprojektet er en arkæologisk undersøgelse og karakteristik af den hær på mindst 200 dræbte krigere, der i 2012 blev fundet ved Alken Enge i Illerup Ådal. Det skal undersøges, hvordan landskabet i ådalen har udviklet sig, og analyser og datering af de knogler, der blev fundet i Alken, skal bruges til at forstå sammenhængen mellem henrettelser og efterkrigsritualer i jernalderen, og til at kaste lys over militære organiseringer i perioden omkring Kristi fødsel.

 

Andres Dobat

Andres Dobat har modtaget 1.200.000 kr. til projektet: Mellem land og by – udviklingen af det urbane samfund i Sydskandinavien. Projektets mål er at forstå vitale processer i de tidligste byers opståen og den tidlige statsdannelse i Skandinavien. Det skal ske ved hjælp af felt?arkæologiske undersøgelser af vikingetidsbebyggelsen Füsing i Nordtyskland, der ser ud til at have været datidens forløber for det militære magtcenter ved Dannevirke.

Svend Andersen

Svend Andersen har modtaget 599.186 kr. til projektet: K.E: Løgstrup og (bio)etikkens tværkulturelle grundlag. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge det potentiale, som K.E. Løgstrups filosofi har for at begrunde en tværkulturel etik. Et andet formål med forskningsprojektet er at styrke forskningen i Løgstrups tænkning – også internationalt.

Jane Hjarl Petersen

Jane Hjarl Petersen har modtaget har fået 1.586.968 kr. til en postdoc med titlen: Død og identitet i Ostia – et studie af gravmateriale og kulturel diversitet i Roms havneby. Det er et projekt, der skal kortlægge gravskikke, erindringskultur og selvfremstilling i havnebyen Ostia, der 200 f.kr.-400 e.kr. var en by sammensat af handelsfolk, søfarende, intellektuelle og lykkejægere fra hele det romerske kejserrige. I dag har byen stadig mange bevarede grave fra denne periode, og det skal undersøges, hvordan indbyggerne har brugt gravmarkører, skulpturudsmykning og øvrigt gravgods til at understrege sociale og kulturelle identiteter i et samfund med stor kulturel forskellighed.

Carsten Fogh Nielsen

Carsten Fogh Nielsen har fået 1.103.642 kr. til en postdoc med titlen: Pligt, konsekvens, dyd - taksonomiske problemer i moderne moralfilosofi. Projektet er en kritisk analyse af de systematiske argumenter for og praktiske implikationer af en meget anvendt og udbredt nutidig opdeling af etiske teorier, nemlig opdelingen mellem deontologi der fokuserer på pligter og almengyldige moralprincipper, konsekventialisme der fokuserer på handlingers konsekvenser, og dydsetik der fokuserer på personers karakter.Projektets hovedteser er 1) at det teoretiske grundlag for og de praktiske implikationer af denne taksonomiske praksis er langt mere komplekse end den gængse forskningslitteratur lader ane og 2) at denne kompleksitet problematiserer såvel opdelingens systematiske gyldighed som dens praktiske brugsværdi.

Anders Sybrandt Hansen

Anders Sybrandt Hansen har fået 1.060.232 kr. til en postdoc med titlen: Kina og vestens globale roller. Betragtninger fra den kinesiske elite. Projektet handler om, hvordan kinesiske studerendes opfattelser af Vesten og Kinas kulturelle normer og globale roller udvikler sig under studieophold i Danmark. Formålet er at vise, hvordan kulturmødet påvirker de kinesiske studerendes individuelle anskuelser og fremtidsplaner. Det undersøges, hvilken rolle idéer om Kinas nationale udvikling spiller for de studerendes fremtidsplaner og valg af studier i Vesten – og hvordan deres forståelser af det nationale gode hænger sammen med ét-parti-statens udlægning.

Patrick Cockburn

Patrick Cockburn har fået 1.032.811 kr. til en postdoc med titlen: The Morality of Property. Forskningsprojektet skal undersøge besætterkulturen i England og Wales, hvor det i 2012 blev ulovligt at flytte ind i forladte huse på trods af en voldsom bolignød. Op til lovændringen diskuterede man både i aviser og blandt forskere, om nød stod over ejendomsretten, og formålet med forskningsprojektet er at analysere de moralske argumenter for og imod besættervirksomhed ved at sammenligne debatten i Storbritannien med positioner fra moralfilosofien.

Mathias Møl Dalsgaard

Mathias Møl Dalsgaard har fået 455.158 kr. til en postdoc med titlen: Den kristne dannelses økonomi. Projektet undersøger, hvad tankegange fra kristendommen i især Danmark har betydet for forståelsen af mennesket som et væsen, der på én gang har en særlig værdighed i sig selv – og indgår som en ressource i samfundets produktion. Den kristne baggrund for denne dobbelthed – der fx findes på uddannelsesområdet, hvor eleven både betragtes som en ressource for konkurrencestaten og som et selvstændigt individ med unikke udfoldelsesmuligheder – undersøger projektet med læsninger af Kierkegaard, Grundtvig og den protestantiske teologi.