Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Idéhistorie
for HTX-undervisere

Enkeltfag på deltid

Målgruppe

Kurset retter sig mod nuværende og kommende ansatte undervisere på HTX-uddannelserne, som skal opnå undervisningskompetence i Idehistorie B i HTX-uddannelsen.

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på studiet kræver en gymnasial uddannelse med dansk på A-niveau, historie eller idéhistorie eller samtidshistorie på B-niveau, engelsk på B-niveau samt yderligere et fremmedsprog på A-niveau – dog kun på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, eller er du i tvivl om hvilke gymnasiale niveau, du har, kan du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier for nærmere vejledning. 

Der er et maksimum på 35 deltagere pr. kursusudbud.  

Forløbets opbygning og indhold

Kurset giver et overblik over de væsentlige almen-, idé- og teknologihistoriske udviklingslinjer fra oldtiden til i dag. Derfor vil der i undervisningen blive vekslet mellem overbliksskabende kronologisk læsning og cases omhandlende en konkret idéhistorisk episode eller konflikt. I udgangspunktet vil omdrejningspunkterne være en teknologi, en idé eller en begivenhed som tilsammen skaber den idéhistoriske sammenhæng. Efterårets undervisning vil hovedsageligt koncentrere sig om de metodiske tilgange og de lange udviklingslinjer, mens forårets undervisning er arbejdet med konkrete tematikker og emner til brug i undervisningen. Det er hensigten, at alle kursister efter undervisningens afslutning har op til flere undervisningsforløb til Idehistorie B.

Udover seminarundervisningen er en del af undervisningen planlagt som fjernundervisning med porteføljeafleveringer og peer-feedback. Det er et krav for aktiv deltagelse og beståelse af faget at man følger opgavernes deadlines.  

Den foreløbige seminarplan ser således ud:

EFTERÅR 2019: Aarhus

Den foreløbige seminarplan ser således ud:

1. semester/del A: Idehistoriske tilgange 

1. seminar: Intro og almen historie

Dette seminar introducerer til efteruddannelsens mål og struktur, herunder eksamensprojekter og de selvstændige skriveøvelser. Hovedvægten af seminaret omhandler efteruddannelsens første metodiske greb: Almen Historie. Gennem forelæsninger, case-præsentationer og øvelser introduceres til en række historiske tilgange og materialer samtidig med at menneskets historicitet inddrages som centralt omdrejningspunkt for den idéhistoriske undervisning.

2./3. seminar: Teknologihistorie og idéhistorie 
Andet seminar er en dobbeltgang over to dage. Der introduceres til metodiske greb inden for teknologi- og idéhistorie og arbejdes med opbygning af undervisningsforløb. Et vigtigt succeskriterium for seminaret er en forståelse for metodevalgets styrker og svagheder og en bevidstliggørelse om at langt de fleste metodevalg er styret af konkrete cases. 

4. seminar: De lange linjer 
Et vigtigt fokus for Idehistorie B er at historiske begivenheder altid er indlejret i større og længere udviklingslinjer. Dette seminar introducerer til de lange linjer for teknologier, idéer og begivenheder og udvider de lokale perspektiver med globale og transnationale perspektiver.

FORÅR 2020 Aarhus

2. semester/del B: De Naturvidenskabelige og teknologiske ideers historie 

1. seminar: Natur og bæredygtighed 
Seminaret fokuserer på idéer, teknologier og begivenheder i relation til begreberne natur og bæredygtighed. Fra jæger-samler kulturernes produktionsformer til Cradle2Cradle og Zero Waste produktion introduceres til forskellige måder at tænke og forstå natur- og miljøbegrebet. Byplanlægning og kloakering bringes i spil som forståelsesramme for skellet mellem natur og samfund og perspektiveres i forhold til konkrete begivenheder så som Brundtland-kommisionen og Tjernobyl-katastrofen.

2. seminar: Menneske og køn 
Hvilken størrelse eller størrelser er mennesket? Seminaret sætter fokus på hvilke erkendelsesteoretiske og etiske perspektiver som kommer i spil i udviklingen og brugen af teknologi. Hvordan er teknologi med til at ændre vores opfattelse af mennesket? Og hvordan er vores arbejde og produktionsformer også med til at ændre drastisk ved vores forståelse af os selv? I seminaret introduceres flere etiske positioner som kan hjælpe til at kvalificere og nuancere debatten om teknologi, menneske og natur. Der fokuseres endvidere på betydningen af køn i teknologiens og naturvidenskabens historie.

3. seminar: Globale perspektiver 
Dette seminar udbreder de historisk-tidslige perspektiver med en geografisk og rumlig dimension. Der fokuseres på, hvilken betydning lokal forankring har for forståelsen og brugen af teknologier og idéer og hvordan et globalt perspektiv er med til at give en dybere forståelse for teknologiernes selvfølgeligheder og hvorfor det er vigtigt at medtænke det globale. Gennem case-præsentationer fokuseres der på verden-uden-for-vesten og eksemplificeres hvordan teknologier og idéer ikke bare overføres globalt, men transformeres, forbedres og udvikles. Et vigtigt holdepunkt er samtidig hvordan idéer om f.eks. nationer eller politiske beslutninger er med til at påvirke den måde hvorpå vi tænker om det globale.

4. seminar: Teknologisk dannelse 
Seminaret fokuserer på menneskets forhold til og brug af teknologier som afgørende for dets dannelse. Hvordan er innovation og teknologisk udvikling dannelse? Ved at fokuserer på forskellige perspektiver på teknologisk brug og udvikling fokuseres på den kritiske stillingtagen til forskellige teknologier og hvordan at den tankepraksis kan skabe grundlag for den teknologiske dannelse. Det handler også om at fokusere på de historiske idéer der ligger til grund for dannelsestanken og hvordan f.eks. civiliseringstanken har afgørende betydning for vores forståelse af samfund og sociale normer. 

PRØVER

Forløbet Idéhistorie for HTX afsluttes af en prøve efter første forløb i foråret og ligeledes efter andet forløb i efteråret.

Tid og sted for undervisningen

Studiet er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer pr. semester.

Tid og sted efterår 2019:  Undervisningen foregår fra kl. 9-17.

Aarhus: Idehistoriske tilgange (Del A - Aarhus opstart) Sted: bygning 1441, lokale 010.

- 3. september

- 1. oktober

- 2. oktober

- 5. november 

Emdrup: De Naturvidenskabelige ideers historie (Del B - Emdrup fortsætterhold). Sted: onsdage, 7210-401 (A401) og torsdage, 7210-405 (A 405)

- 12. september 

- 9. oktober 

- 10. oktober 

- 14. november 

Med forbehold for ændringer.  

Udover de fire seminarer vil en del af undervisningen foregå online via AU's læringsplatform BlackBoard. Det er en forudsætning for aktiv deltagelse at onlineaktiviteterne gennemføres af deltagerne.

En stor del af studiet vil være selvstudium. På grund af den begrænsede tid vil en stor del af undervisningen være foredrag med efterfølgende diskussion; deltagerne opfordres derfor til at danne studiegrupper.   

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er i alt 18.000 kr., og opkræves i to rater à 9.000. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
    8000 Aarhus C

Du kan få deltagerbetalingen refunderet frem til første undervisningsgang. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Studieordninger

For nærmere oplysninger om uddannelsen, som kurset tilhører, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for:

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se:

Hovedområde og Studienævn

Kurset Idéhistorie for HTX-undervisere hører under hovedområdet Arts. Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund, Arts, har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver. 

Uddannelsen udbydes af Studienævnet for Filosofi og Idéhistorie. Undervisningen varetages af lærere ved Institut for Filosofi og Idéhistorie samt gæsteforedragsholdere. Holdet ledes af:

Lektor, ph.d. Jakob Bek-Thomsen
Institut for Kultur og Samfund
E-mail: idejbt@cas.au.dk
Telefon: 26 17 96 55