Aarhus Universitets segl

Om projektet

Veteraner i Arkæologien

Metaldetektor-arkæologiens sundhedsfremmende potentiale

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto: Allan Faurskov

Med VETEKTOR Buddy mentorordningen hjælper Veteraner i Arkæologien flere veteraner ind i den meningsfulde hobby og det sociale fællesskab, som metaldetektorarkæologien udgør. Samtidig skaber projektet viden om, hvordan arkæologi og kulturarv mere generelt kan hjælpe mennesker med psykiske udfordringer til et bedre liv. 

Nogle gange vågner jeg fra en drøm, og jeg ved ikke, om jeg er hos min kone eller i Irak… Og så ved jeg, at jeg skal ud med detektoren…’

Sådan siger en dansk veteran med diagnosen PTSD efter deltagelse i internationale missioner til bl.a. Irak, Bosnien og Kosovo. Manden er én blandt en voksende gruppe danske veteraner, som bruger amatørarkæologi og metaldetektoren som værktøj i kampen mod PTSD og andre mén efter udsendelse. Med metaldetektoren i hånden og i deres søgning efter Danefæ oplever de, at de igen kan bidrage til samfundet, blive del af meningsfulde fællesskaber med andre veteraner og hobbyarkæologer og finde ro for tankemylder.

VETEKTOR Buddy er en mentorordning, der introducerer veteraner med PTSD eller andre mén efter udsendelse til metaldetektorarkæologi. Hidtidige erfaringer fra ordningen har vist, at hobbyen bidrager positivt til veteranernes selvtillid og velvære. Med forsknings- og innovationsprojektet Veteraner i Arkæologien udvikler vi derfor mentorordningen, så flere veteraner får mulighed for at blive metaldetektorarkæologer. Samtidig undersøger vi, hvordan arkæologiens potentiale som sundhedsfremmende kan blive realiseret bredere i Danmark. 

Hvorfor arkæologi og veteraner?

Engagement i arkæologiske aktiviteter har vist sig at være med til at understøtte dannelse af menneskelige fællesskaber, bidrage med sundhed og velvære og danne en ramme for livslang læring og opbygning af personlige kompetencer.

Det viser både nyere forskning (se fx her, her og her), og erfaringer fra Britiske og Amerikanske programmer, der engagerer krigsveteraner i arkæologisk praksis (se fx her, her, her, her og her). VETEKTOR Buddy Programmet læner sig op ad sådanne initiativer, samt andre eksisterende tilbud for veteraner i Danmark og udlandet, der viser hvordan velstrukturerede friluftsaktiviteter og mentorrelationer kan nedbringe typiske symptomer hos veteraner med psykiske udfordringer (se fx her, her og her). Nøglefaktorerne i disse tilbud som i VETEKTOR Buddy programmet er udeliv, fysisk udfoldelse, socialt fællesskab, læring, fokus og selvværd - elementer, der er centrale i psykoterapi, rehabiliterings- og fastholdelsestilbud og generelt for sikring af mentalt helbred (se fx her, her og her).

Metaldetektorarkæologiens særlige potentiale for sårbare veteraner ligger i fællestrækkene mellem metaldetektor-undersøgelser og det militære miljø, både i praktisk, organisatorisk, social, teknisk og emotionel henseende.

At søge efter arkæologiske fund kræver ligesom militæret teknisk kunnen, disciplin, nøjagtighed og samarbejde, og det er ikke mindst dette sammenfald af kompetancer, programmer som VETEKTOR Buddy bygger på. Programmerne udgør en tryg ramme, hvor veteranernes eksisterende kompetencer på ny bliver relevante og anvendelige.

Arkæologi handler selvfølgelig om at udforske og formidle fortiden. Men arkæologien kan også bidrage aktivt til at løse en af tidens store samfundsmæssige udfordringer: Stigningen i psykiske lidelser. 

Internationalt er tanken om kulturens potentiale som en del af løsningen på denne udfordring bredt accepteret, og i Danmark vinder kunst og kultur også mere og mere terræn i sundhedsfremmende initiativer (se fx her). I England spiller arkæologi og kulturarvssektoren nu en central rolle i både universiteters og museers sociale profil og projekter. Men endnu er arkæologiens potentiale sjældent omsat til virkelighed i Danmark. Med Veteraner i Arkæologien tager vi betydelige skridt for at undersøge, dokumentere og understøtte, at arkæologiens potentiale som sundhedsfremmende kan blive realiseret i Danmark. 

Mål og metode

Veteraner i Arkæologien har to hovedmål: 

  1. at give veteraner med PTSD eller andre mén efter udsendelse mulighed for bedring gennem den meningsfulde hobby og det fællesskab, som metaldetektorarkæologien udgør
  2. at skabe viden om hvordan arkæologien og kulturarv kan hjælpe mennesker med psykiske udfordringer til et bedre liv.

Projektet kører som to spor med følgende delmål:

Forskning og innovation Veteranindsatsen: VETEKTOR Buddy
  • Undersøge og kortlægge læring og erfaring fra lignende initiativer internationalt (f.eks. Waterloo Uncovered og AVAR
  • Undersøge og dokumentere de deltagende veteraners oplevelser og engagement i programmet ift. livskvalitet, velvære og styrkelse af sociale og arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
  • Undersøge og dokumentere hvordan civilsamfund/frivillige kan inddrages i sundhedsfremmende forløb indenfor kulturarvssektoren og hvilken rolle deres involvering kan spille for borgeren.
  • Undersøger og dokumenterer hvordan kommunale samarbejdspartnere kan involveres uden, at veteranerne oplever at være til last for systemet
  • Forbedre den enkelte deltagers psykiske trivsel og grundlæggende livskvalitet og velvære, og medvirke til en nedsættelse af medicinforbrug.
  • Styrke og videreudvikle personlige og arbejdsmarkedsrelevante færdigheder og kompetencer.
  • Bistå deltagerne i at fastholde og evt. forbedre sundhedsadfærd og kompetencer som er blevet etableret under foregående behandlings- og/eller rehabiliteringstilbud.
  • Introducere psykisk sårbare veteraner til et nyt, trygt og identitetsskabende fællesskab som kan styrke deres selvværd og muliggøre sociale succesoplevelser samt fordre en tilbagevenden til sociale og arbejdslivs fællesskaber.

Organisering

Projektet støttes af Krogager Fonden. 

Det udføres i et samarbejde mellem Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier på Aarhus Universitet og Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA).

Projeket samarbejder desuden med Veteranstøtten, som er en del af Danmarks Veteraner, og danske amatørarkæologiske foreninger og sammenslutninger.

Projekt-team

Projektleder

Andres Dobat

"Kulturarven er noget vi deler med hinanden og derfor handler arkæologi i høj grad om fællesskab. Men arkæologi er også udeliv, fysisk arbejde og kreativitet. Derfor er det godt for os at lave arkæologi – særligt når vi har ar på sjælen. Som forsker og idemand bag ’Veteraner i Arkæologien’ og ’VETEKTOR Buddy Programmet’ er det min opgave at udvikle projektet, sammen med resten af holdet og sikre at vores erfaringer og forskningsresultater kan informere og inspirere andre"

Projektkoordinator og forsker

Aja Smith

"Som antropolog på projektet Veteraner i Arkæologien er det min rolle at undersøge, hvordan veteraner selv oplever dét at gå med metaldetektor, være engagerert i hobbyen, og hvilken effekt det eventuelt har på deres liv bredt set. Derudover står jeg som koordinator af projektet for at udvikle samarbejdsrelationer og forankre VETEKTOR Buddy programmet lokalt, og ser frem til sammen med resten af holdet at viderebringe viden om metaldetektor-arkæologis sundhedsfremmende potentiale."

Forsknings- og innovationssupport 

Johanne Korsdal Sørensen

"Sundhedsfremmende kulturinitiativer er vigtige for menneskers trivsel og interesserer mig levende. Det er vigtigt for folkesundheden, at vi dokumenterer, hvordan det virker for forskellige målgrupper. I min rolle som forsknings og innovationssupport på Veteraner i Arkæologien, har jeg medvirket i projektdesignet og understøtter desuden projektet med antropologfaglig sparring, formidlings- og innovationselementer. Det er mit håb, at projektet kan være med til at innovere vores forståelse af sundhed og trivsel i samklang med kulturinstitutioner og andre kulturinitiativer."