Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

To internationale postdoc-stipendiater til IKS

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt deres internationale postdoc-bevillinger, der har til formål at styrke dansk forskning gennem internationalt samarbejde. Fra Aarhus Universitet er det to stipendiater fra IKS, der har fået muligheden for et udlandsophold i op til to år.

AU-Foto

Bevillingsmodtager: Andrea Verdasco Martinez
Projekttitel: Family reunification and refugee integration: The impact of 'the deserving mother' in the context of the UK and Denmark
Bevilget Beløb: 2.193.997 kr.

Flygtninge, der er på flugt fra krig, konflikt eller forfølgelse, flygter ofte adskilt fra deres familier, eller blive adskilt fra familiemedlemmer undervejs på deres flugtrute. For de fleste flygtninge er genforeningen med deres familier deres største ønske. Familiesammenføring er en sikker og lovlig vej til genforening, men i en tid, hvor immigrationspolitik bliver tiltagende restriktiv, er det blevet markant sværere at blive familiesammenført. For de familier, der lykkes med at få familiemedlemmer bragt til deres nye værtsland, repræsenterer familiesammenføringen et vendepunkt, der giver mening i en tilværelse præget af tab. Igennem en komparativ analyse af Storbritannien og Danmark, vil dette projekt undersøge, hvordan flygtningefamilier integreres i deres nye værtslande, efter lang tids adskillelse fra deres familiemedlemmer. Projektet vil i særdeleshed beskæftige sig med, hvordan flygtningemødre forhandler sig frem til en position, hvor de findes egnede til et familieliv igennem familiesammenføring. Undersøgelsen af denne forhandlingsproces, der som oftest finder sted mellem flygtningemødre og velfærdspersonale i sprogskoler og på sundhedscentre, belyser, hvordan flygtningefamilier, der har oplevet at blive adskilt, er i stand til at integrere sig. Undersøgelsen vil desuden synliggøre, hvordan adgangen til velfærdsydelser påvirker dynamikker internt i familierne, med fokus på køn og generationsforskelle.

 

Bevillingsmodtager: Esben Bøgh Sørensen
Projekttitel:
Rural Science: Experimental Philosophy and Agricultural Improvement in Early Modern England
Bevilget beløb: 1.922.311 kr.
Projektbeskrivelse:

Siden den neolitiske revolution har landbrug dannet grundlaget for menneskets liv. Overlevering af viden om dyrkning af jord, afgrøder og husdyr fra den ene generation af bønder til den anden var afgørende for samfundets overlevelse. Landbrugsviden har derfor i det meste af menneskehedens historie været forankret i sædvaner opbygget gennem generationer. I projektet undersøger jeg, hvordan en række Engelske naturfilosoffer, landbrugsreformatorer og landmænd fra slutningen af 1500- og i løbet af 1600-tallet brød med den sædvanebestemte landbrugsviden. Det er projektets grundhypotese, at et sammenfald mellem opkomsten af eksperimentelle metoder indenfor naturfilosofien, udviklingen af landbrugskapitalisme og bestræbelser på at forbedre landbrugsproduktionen førte til udviklingen af en eksperimentel-videnskabelig tilgang til landbrugsviden. Gennem tre casestudier og et omfattende arkivmateriale undersøger jeg, hvordan eksperimentelle filosoffer, landbrugsreformatorer og landmænd mødtes på gårde, marker og i gartnerier samt udvekslede ideer gennem omfattende korrespondance netværk. Her opfandt de nye måder at skabe viden om jord, afgrøder, gødning og landbrugsredskaber på. Jeg kalder det 'landlig videnskab'. Den landlige videnskab i det tidligt moderne England adskilte sig både fra den tidligere sædvane bestemte tilgang til landbrug, men også fra den senere egentlige landbrugsvidenskab, der opstod i løbet af 1800-tallet, og udgør derfor en særlig periode i landbrugets historie.