Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Master i etik og værdier i organisationer

Masteruddannelsen giver deltageren en teoretisk forankret indsigt i,
hvordan man formulerer, formidler og implementerer
organisationernes etik og værdier.

Baggrund for uddannelsen

Etik og værdier er rykket mere og mere i centrum i moderne organisationer. Det sker i ledelsessammenhæng, hvor værdibaseret ledelse, mangfoldighedsledelse mv. fokuserer på ledelsens etiske hensyn. Det sker, når professioner udarbejder etiske retningslinjer og professionsidealer. Og det sker i organisationens forhold til omverdenen, når den udarbejder corporate social responsibility-programmer o.l.

Om organisationer fungerer, afhænger imidlertid af, hvorvidt de formår at afbalancere forskellige konkurrerende, men ofte skjulte værdier og målsætninger. Og om de kan håndtere forandrings- og omstillingsprocesser, samtidig med at de består som enheder. Kommunikation, ledelse og fælles værdigrundlag er redskaber, der kan medvirke til at skabe både udvikling og enhed i organisationer.

Deltageren bliver i stand til at medvirke til etisk og værdimæssig afklaring i organisationer, oparbejder evnen til at formulere, evaluere og kommunikere organisationers værdigrundlag og udviklingsmål og til at afklare sig sit personlige og professionelle ståsted.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med medarbejder- og organisationsudvikling, ledelse, CSR, HR og undervisning. Kort sagt alle som i deres job har brug for en teoretisk forankret indsigt i, hvordan man afkoder, prioriterer og formidler organisationers etik og værdier.

Det kan fx være:

 • Ledere og mellemledere i private, offentlige og halvoffentlige organisationer
 • Uddannelseskonsulenter
 • Udviklingskonsulenter
 • Undervisere inden for etik, ledelse og organisation
 • HR-konsulenter
 • Tillidsrepræsentanter
 • Ansatte i faglige organisationer
 • Ansatte i humanitære organisationer.

 

Kompetenceprofil

Master i etik og værdier i organisationer anlægger humanistiske og samfundsvidenskabelige vinkler på etik og værdier, profession, ledelse og organisation.

Uddannelsen giver dig viden, teorier og redskaber til at forstå og udvikle mennesker og organisationer.

Læringsmålene for uddannelsen er, at deltagerne kan:

 • identificere forskellige etiske positioner og deres rolle i konkrete situationer
 • analysere etisk argumentation og forholde sig kritisk og konstruktivt til den
 • artikulere værdier og etiske principper i deres eget professionelle arbejde
 • afkode, reflektere og formidle de normer, kvaliteter og kompetencer, som kendetegner organisationen og kan bidrage til at udvikle den
 • forstå og vurdere organisationsteorier med hensyn til deres menneskesyn, relevans og gyldighed i organisationers kontekst.

Dermed giver uddannelsen deltageren tre slags kompetencer:

 • strategiske kompetencer: at medvirke til etisk og værdimæssig afklaring i organisationen
 • ledelsesmæssige kompetencer: at formulere og evaluere organisationens værdier og udviklingsmål
 • personlige kompetencer: at afklare sit personlige og professionelle ståsted.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen vægter 60 ECTS-point (1 årsværk) og er tilrettelagt på deltid over to år (fire semestre). Uddannelsen består af fire moduler, som hvert vægter 15 ECTS-point (0,25 årsværk).

Undervisningen afvikles over fire weekender pr. semester (modul 1-3) støttet af konferencesystemet Blackboard. I de digitale Blackboard-holdrum ligger der undervisningsmateriale, programmer for weekendseminarerne, forelæsningsnoter og andet studierelevant materiale.

Uddannelsen består som nævnt af fire moduler, hvoraf det sidste er et masterprojekt (modul 4). Modul 1, 2 og 3 skal bestås før modul 4. Det er muligt at tage enkeltmoduler uden at tage hele uddannelsen; undtaget er mastermodulet. Uddannelsen opbygges af et modul pr. semester i fire semestre.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over to år, men du kan vælge at gennemføre masterprojektet (modul 4) som heltidsuddannelse.

Modul 1, Etik og kritisk tænkning, foråret 2018:
Modulet vægter 15 ECTS-point (0,25 årsværk). Undervisningen afvikles over fire lørdage støttet af konferencesystemet Blackboard. Der må påregnes en del selvstudium. Modulet er tilrettelagt specielt til studerende, der har taget andre moduler på MEVO, så uddannelsen kan færdiggøres efter studieordningen 2012. Moduler kan imidlertid også følges af studerende, der er i gang med en master som fleksibelt forløb. Andre interesserede henvises til Master i humanistisk organisationsudvikling, som udbydes i efteråret 2018. 

Uddannelsens indhold og opbygning

Modul 1: Etik og kritisk tænkning

Modulet beskæftiger sig med følgende områder:

 • Hvad er etik/et etisk perspektiv?
 • Etiske teorier
 • Etisk argumentation

Hvad gemmer der sig bag de organisatorisk moderigtige betegnelser "etik" og "moral"? Historisk og aktuelt er der en række meget forskellige bud på dette. I modulet bliver det belyst, hvad der kan forstås ved etiske værdier og normer, hvilken rolle de spiller i personers, organisationers og det samfundsmæssige liv, og hvad det vil sige at anlægge et "etisk perspektiv" i disse sammenhænge. Endvidere vil forskellige klassiske og aktuelle etikopfattelser (fx nytteetik, pligtetik, dydsetik, omsorgsetik) blive præsenteret og sat i forhold til begrebet professionsetik. I lyset af dette tages spørgsmålet om, hvad det vil sige at argumentere gyldigt og holdbart, op. 

Prøve: Individuel skriftlig hjemmeopgave med intern censur. Omfang max. 15 sider. Bestået/ikke-bestået.

Modul 2: Etiske værdier i organisationer og professioner

Modulet beskæftiger sig med følgende områder:

 • Praktisk etik og etiske principper
 • Etiske konflikter og dilemmaer
 • Artikulation af værdier i professionel praksis

Hvordan føres et etisk perspektiv ud i praksis, og hvilke værdier og normer ligger til grund for konkrete professionelle praksisser? Både professioner og organisationer formulerer fagetiske retningslinjer eller interne kodekser. Men på hvilket grundlag gør de det? I modulet arbejdes der med forskellige metoder til at gøre brug af et etisk perspektiv. Der lægges særlig vægt på håndteringen af etiske konflikter, dvs. når værdier, normer eller principper støder sammen. Sådanne konflikter kan være interne, når forskellige værdier i den organisatoriske eller professionelle praksis viser sig at være uforenelige. Og de kan være eksterne, når organisationens eller professionens værdier og normer støder sammen med andre gruppers eller det omgivende samfunds værdier og normer.

Prøve: Individuel skriftlig hjemmeopgave med intern censur. Omfang max. 15 sider. 7-trinsskala.

Modul 3: Arbejde, organisation og ledelse

I modulet analyserer og diskuterer vi en række spørgsmål om arbejde, organisation og ledelse i et filosofisk perspektiv. Det filosofiske perspektiv kan f.eks. angå det menneskesyn, der ligger i forskellige opfattelser af arbejde, organisation og ledelse. Det kan handle om filosofiske grundspørgsmål som værdi, mening og det gode (arbejds)liv, eller det kan bestå i at relatere opfattelser af arbejde, organisation og ledelse til mere overordnede historiske, kulturelle og værdimæssige udviklinger.

Prøve: Individuel, skriftlig hjemmeoopgave, ekstern censur. Omfang max. 15 sider. 7-trinsskalaen.

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet skal omhandle en problemstilling, der har relation til etik, værdier, arbejde og/eller ledelse i organisationer. Projektet kan have hovedvægt på det teoretiske eller det praktisk-eksemplificerende, men begge perspektiver skal være til stede. 

Prøve: Skriftlig prøve og mundtlig forsvar. Omfang max. 40 sider. Der foretages ekstern bedømmelse af masterprojektet efter 7-trins-skalaen.

Tid og sted for undervisning

Undervisningen finder sted på Aarhus Universitet lørdag kl. 9.00 - ca. 16.00 og søndag kl. 9.00 - 16.00. 

Modul og indskrivningsperiodeTidspunkt for undervisning

Modul 1: Etik og kritisk tænkning

1. februar 2018 til 31. august 2018 

Uge 5, 7, 9 og 18

Modul 2: Etiske værdier i organisationer og professioner

1. februar 2017 – 31. august 2017

Uge 5, 9, 13 og 18

Modul 3: Arbejde, organisation og ledelse

1. september 2017 - 31. januar 2018

Uge 35, 40, 44 og 48

Modul 4: Masterprojekt

1. februar 2018 - 31. august 2018

Vejledning aftales med vejleder.

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Adgangskrav

Adgangskrav til Masteruddannelsen i etik og værdier i organisationer og enkeltmoduler er: 

 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det humanistiske, det teologiske, det samfundsvidenskabelige eller det naturvidenskabelige område
 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse fra handelshøjskoler
 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse fra teknika
 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område
 • en bestået mellemlang videregående uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller folkeskolelærer
 • en professionsbachelor inden for pædagogik, sygepleje eller som folkeskolelærer.

Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring i forlængelse af den adgangsgivende eksamen.

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk (svarende til niveau B), og at du har adgang til computer og internet.

Det er vigtigt, at du motiverer din ansøgning, da motivationen kan være afgørende for, om du bliver optaget.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

 • argumenteret interesse for fagområdet
 • tidligere erfaringers relevans for studiet
 • motivation.

Optagelsesudvalget vurderer de enkelte ansøgninger på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Studieordning og tilhørsforhold

For nærmere oplysninger om prøvetype mv. henvises til Studieordningen for Masteruddannelsen i etik og værdier i organisationer (2012).

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Master i etik og værdier i organisationer hører hjemme under Arts, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.

Uddannelsen giver ret til at anvende titlen Master i etik og værdier i organisationer, MEVO (Master in Ethics and Values in Organizations).

 

 

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet, og det kan du kun blive optaget på, hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se, hvornår den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygning 1442
  8000 Aarhus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen

Fagansvarlig, Anne Marie Olesen
E-mail: mho@cas.au.dk
Tlf.: 8716 2261