Aarhus Universitets segl

Master i humanistisk
organisationsudvikling

Humanistiske vinkler på organisationer og ledelse  

Masteruddannelsen i humanistisk organisationsudvikling anlægger humanistiske vinkler på organisationer og ledelse gennem inddragelse og sammentænkning af værdi, videnskab, teknologi, etik, samfundstænkning og menneskesyn.

Den henter sit teoretiske grundlag i filosofi og idéhistorie i bred forstand, dvs. med inddragelse af fagenes mange berøringsflader med og forgreninger i sociologi, psykologi, pædagogik, antropologi, statskundskab, videnskabsstudier m.v.

Uddannelsen tager således udgangspunkt i den opfattelse, at organisationer må forstås i lyset af, at de bebos af mennesker og at organisationsudvikling må baseres på en humanvidenskabelig forståelse af mennesker, dvs. som bl.a. relationelle, kommunikative, værdisøgende, meningsskabende og kulturbærende væsener.

Hør Sten Rosenlund Sørensen, vicepolitiinspektør, fortælle om uddannelsen.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere på alle niveauer i organisationer, som er præget af komplekse kommunikationsopgaver, dynamiske og åbne samarbejdsrelationer og hvor ledelse foregår på mange andre niveauer end det egentlige ledelsesniveau.

Kompetenceprofil

Uddannelsen giver deltagerne viden, teorier og redskaber til at forstå og udvikle mennesker og organisationer på et humanistisk grundlag. En master i humanistisk organisationsudvikling opnår dermed teoretisk beredskab og analytiske kompetencer til at stå i spidsen for en stadig kritisk refleksion over og konstruktiv udvikling af organisationers videns- og værdigrundlag, organisationers etiske opgaver og udfordringer og organisationers økonomiske og teknologiske rammer og vilkår. I videre forstand er målet at udbygge deltagernes kompetencer til kommunikation, samarbejde og ledelse. 

Tilrettelæggelse

Uddannelsen vægter 60 ECTS-point (1 årsværk) og er tilrettelagt på deltid over to år (fire semestre). Uddannelsen består af fire moduler, som hvert vægter 15 ECTS-point (0,25 årsværk).

Uddannelsen består af fire moduler, hvoraf det sidste er et masterprojekt (modul 4). Modul 1, 2 og 3 skal bestås før modul 4. Det er muligt at tage enkeltmoduler uden at tage hele uddannelsen; undtaget er mastermodulet.

Uddannelsen opbygges af et modul pr. semester i fire semestre. Undervisningen afvikles over fire weekender pr. semester (modul 1-3) støttet af det digitale system Brightspace. På Brightspace-siderne lægges undervisningsmateriale, programmer for weekendseminarerne, forelæsningsnoter og andet studierelevant materiale. 

Uddannelsens indhold og opbygning

Humanistiske perspektiver på organisationer, modul 1:

Modul 1 introducerer humanistiske perspektiver på videnskab, økonomi, teknologi, organisation og ledelse. Der undervises i temaer som værdier, etisk argumentation, moralkritik, common-sense etik og filosofisk antropologi, og der gives en generel indføring i økonomi- og teknologiforståelser samt økonomiens og teknologiens menneske- og organisationssyn. Modulets formål er således at give deltagerne indsigt i, hvad det indebærer at anlægge et etisk perspektiv på et problemfelt eller en praksis og en forståelse af, hvordan humanistiske perspektiver på videnskab, økonomi og teknologi er relevante for ledelse og organisationsudvikling.  

Etik, økonomi og ledelse, modul 2:

Modul 2 går i dybden med humanistiske og etiske perspektiver på organisation, økonomi og ledelse. På et grundlag af centrale udviklingslinjer i normativ etik, organisationsteori og økonomi behandles spørgsmål om ledelse og menneskelige relationer i forskellige organisationstyper (fx politiske, institutionelle, civile) og sammenhængen mellem menneskelige og økonomiske værdier og rationaler. Formålet er at sætte deltagerne i stand til at forholde sig konstruktivt og kritisk til virksomhedsetik og social ansvarlighed, moderne ledelsesteori og økonomiske rationalitetsformer. 

Teknologi, innovation og professionalisering som drivkræfter i organisationsudvikling, modul 3:

Modul 3 går i dybden med etiske og humanistiske perspektiver på teknologidrevne, borgercentrerede og brugerdrevne forandringsprocesser i organisationer og konsekvenserne for arbejdets organisering, arbejdsrelationer, faglige standarder, professionelt hjælpearbejde m.v. Formålet er at deltagerne i stand til at eksplicitere og udvikle faglige og professionelle grundværdier og etiske standarder, når disse på den ene side udfordres og forandres af nye teknologier som velfærdsteknologi, robot-teknologi, digital informations- og kommunikationsteknologi m.v. og af politiske og administrative dagsordener i retning af resultat- og målstyring, dokumentationskrav m.v. 

Masterprojekt, modul 4:

På 4. modul gennemfører deltagerne under vejledning et masterprojekt med selvvalgt problemstilling inden for uddannelsens fagområder. I projektet inddrages teorier og metoder fra de forudgående moduler og der suppleres med relevant selvvalgt litteratur og andet materiale, herunder evt. empiriske data frembragt ved egne undersøgelser. Formålet er at sætte deltagerne i stand til at formulere, udarbejde og formidle et sammenhængende og selvstændigt projekt med relevans og udviklingspotentiale for deltagernes arbejdsfelt (forhenværende, nuværende eller kommende).

Tid og sted for undervisning

Undervisningen finder sted på Aarhus Universitet lørdag kl. 9.00-16.00 og søndag kl. 9.00-16.00.

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Modul og indskrivningsperiode Tidspunkt for undervisning

Modul 1: Humanistiske perspektiver på organisationer

1. september 2024 - 31. januar 2025
Uge 36, 40, 44 og 49

Modul 2: Etik, økonomi og ledelse

1. februar 2025 til 31. august 2025
Uge 5, 9, 14 og 18

Modul 3: Teknologi, innovation og professionalisering som drivkræfter i organisationsudvikling

1. september 2025 - 31. januar 2026
Uge 36, 40, 44 og 49

Modul 4: Masterprojekt

Vejledning aftales med vejleder

Adgangskrav

Adgangskrav til Masteruddannelsen i Humanistisk organisationsudvikling er: 

 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det humanistiske, det teologiske, det samfundsvidenskabelige eller det naturvidenskabelige område
 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse fra handelshøjskoler
 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse fra teknika
 • en bestået mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område
 • en bestået mellemlang videregående uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller folkeskolelærer
 • en professionsbachelor inden for pædagogik, sygepleje eller som folkeskolelærer.

Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring i forlængelse af den adgangsgivende eksamen.

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk (svarende til niveau B), og at du har adgang til computer og internet.

Det er vigtigt, at du motiverer din ansøgning, da motivationen kan være afgørende for, om du bliver optaget.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

 • argumenteret interesse for fagområdet
 • tidligere erfaringers relevans for studiet
 • motivation.

Optagelsesudvalget vurderer de enkelte ansøgninger på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Studieordning og tilhørsforhold

Masteruddannelsen i humanistisk organisationsudvikling hører under Arts, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.

Ansøgning

Hvis du er ny ansøger, skal du søge via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet.

Når du ansøger, skal du uploade

 • dokumentation for din adgangsgivende uddannelse (kopi af eksamensbeviser)
 • dokumentation for relevant erhvervserfaring (arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis og lønseddel)

Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal indeholde navn og CPR-nummer.

Hvis du allerede er indskrevet på et enkelt modul, kan du søge optagelse til kommende moduler og valgfag på uddannelsen via selvbetjeningen i STADS. Du kan finde en genvej til selvbetjeningen via mitstudie.au.dk.   

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen

Fagansvarlig, Anne Marie Olesen
Tlf.: 9352 2554
E-mail: filamo@cas.au.dk