Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alternativt uddannelsesforløb til præstestilling

Enkeltfag

Alternativt uddannelsesforløb til præstestilling

 

Folkekirken oplever, at det er svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til ledige præstestillinger flere steder i landet. Derfor er der vedtaget en lov, der frem til 2030 gør det muligt, at personer med en kandidatgrad i andet end teologi kan søge præstestillinger.

Den traditionelle vej til præsteembedet er først en kandidatuddannelse i teologi og dernæst pastoralseminaret. Nu er det, via det alternative uddannelsesforløb til præstestillinger, muligt for alle med en kandidatuddannelse.

§1a forløbet, som det alternative uddannelsesforløb kaldes, er et teologisk uddannelsesforløb, du gennemfører på baggrund af en individuel studieplan godkendt af Kirkeministeriet

Uddannelsesforløbet består af en individuelt sammensat studieplan bestående af udvalgte teologiske bachelor- og kandidatfag, som giver dig en grundlæggende teologisk kompetence. I studieplanen indgår altid græsk med mindre du allerede har aflagt eksamen heri. Når du har gennemført din studieplan skal den godkendes af Kirkeministeriet, og du kan herefter søge optag på pastoralseminariet med henblik på ansættelse som præst i den danske folkekirke.

Tilrettelæggelse af §1a uddannelsesforløbet administreres af Kirkeministeriet.  

Læs mere her om adgangskrav og ansøgning på Kirkeministeriets hjemmeside. 

Aarhus Universitet, Arts forventer at udbyde 2 bachelorfag som enkeltfag per semester de kommende år. Se det forventede udbud under fanerne "Udbud".

Det forventede udbud af to enkeltfag per semester er under forudsætning af fortsat tilstrækkelig studentertilslutning. I en situation, hvor Aarhus Universitet vælger at ændre i det forventede udbud af enkeltfag henvises du til at søge via Tompladsordningen.

Yderligere relevant information: 

Lov om Udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger

Læs mere her om forløbet ved Institut for Samfund og Kultur. 

Målgruppe

Personer med en kandidatgrad inden for et andet fagområde end teologi.

Udbud af enkeltfag i foråret 2022

UdbudECTS-poinSemesterNiveau
Græsk 210 ECTSForår 2022Bachelor
Praktisk teologi10 ECTSEfterår 2021Bachelor

Kursusbeskrivelse - se Kursuskatalog 

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

 

Forventede udbud for studerende med studiestart i efteråret 2021 og efteråret 2022

SemesterStudiestart efterår 2021Studiestart efterår 2022
Forår 2022

Græsk 2

Praktisk teologi

Efterår 2022

Græsk 3

Kirkehistorie 1

Etik og religionsfilosofi 2

Græsk 1

Bibelkundskab

Forår 2023

Kirkehistorie 2

Ny Testamente 1

Græsk 2

Praktisk teologi

Efterår 2023

Dogmatik 1

Ny Testamente 2

Græsk 3

Kirkehistorie 1

Etik og religionsfilosofi 2

Forår 2024Dogmatik 2

Kirkehistorie 2

Ny Testamente 1

Efterår 2024Kandidat valgfag

Dogmatik 1

Ny Testamente 2

Forår 2025Kandidat valgfagDogmatik 2
Efterår 2025Kandidat valgfag
Forår 2026Kandidat valgfag

Grundet studieordningens faglige progression anbefales du at følge kurserne i din uddannelsesplan i ovenstående rækkefølge.

Det forventede udbud af enkeltfag per semester er under forudsætning af fortsat tilstrækkelig studentertilslutning. I en situation, hvor Aarhus Universitet vælger at ændre i det forventede udbud af enkeltfag henvises du til at søge via Tompladsordningen.

Med forbehold for ændringer.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Undervisningsdatoer for foråret 2022

Undervisningsdatoerne forventes offentliggjort i november, når planlægningen af forårets undervisning er endeligt på plads.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på enkeltfagene, skal du opfylde adgangskravene til den uddannelse, som faget ligger på. Adgangskravene fremgår af uddannelsesbeskrivelserne på bachelor- og kandidatguiderne:  

Udvælgelseskriterier 

Der er adgangsbegrænsning på enkeltfagene udbudt under Heltidsuddannelse-på-deltid. Hvis der er flere kvalificerede, rettidigt tilmeldte ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende kriterier:  

 1. Ansøgere, der tidligere har taget enkeltfag i henhold til en uddannelsesplan for §1a-forløbet
 2. Adgangsgivende sprogkompetencer (Græsk A og/eller Latin A)
 3. Beståede teologiske uddannelseselementer på kandidatniveau målt i antal ECTS-point fra en teologisk universitetsuddannelse i Danmark eller udlandet
 4. Beståede teologiske uddannelseselementer på bachelorniveau i hidtidigt målt antal ECTS-point fra en teologisk universitetsuddannelse i Danmark eller udlandet
 5. Nærtbeslægtede humanistiske kandidatuddannelser (kandidatuddannelse i religionsvidenskab, religionsstudier, religionssociologi, kristendomshistorie, kristendomskundskab, filosofi, idéhistorie, historie eller klassiske sprog)
 6. Andre humanistiske kandidatuddannelser
 7. Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser
 8. Andre kandidatuddannelser
 9. Ansøgningstidspunkt

FAQ

Hvad hvis jeg allerede har bestået fag, der indgår i uddannelsesplanen?

Har du tidligere bestået kurser, der indgår i din uddannelsesplanen, vil eksamensbevis herfor kunne vedlægges den samlede dokumentation til Kirkeministeriet i forbindelse med, at du skal dokumentere at hele din uddannelsesplan er gennemført og bestået. 

Hvis du er i tvivl om en tidligere bestået eksamen svarer til et kursus i din uddannelsesplan, kan du anmode Kirkeministeriet om en faglig vurdering ved at sende dokumentation for bestået eksamen og oplysning om, efter hvilken studieordning eksamen er taget, til km@km.dk – mærket ”Uddannelsesplan til § 1 a – 2021”.

Hvad er forskellen på Tompladsordningen og de særligt tilrettelagte enkeltfag?

Aarhus Universitet har valgt at lave et særlig undervisningsudbud til studerende med en uddannelsesplan. Under forudsætning af fortsat studentertilslutning, udbydes hvert semester 2 særligt tilrettelagte enkeltfag. Du kommer altså til at gå på et hold med andre studerende som er i gang med det alternative uddannelsesforløb til præstestillinger og undervisningen vil være tilrettelagt efter målgruppen fx med mulighed for at følge noget af undervisningen online.

Tompladsordningen giver dig mulighed for at følge undervisningen og gå til eksamen på et kursus på den ordinære uddannelse i teologi, såfremt der er en ledig plads på det pågældende kursus. 

Skal jeg vælge Tompladsordningen eller de særligt tilrettelagte enkeltfag?

Det faglige indhold på de to udbudsformer er det samme og du vil møde samme faglige krav ved eksamen. Vi anbefaler dog, at du følger kurserne som enkeltfag, hvor det er muligt. Enkeltfagene er tilrettelagt særligt efter målgruppen og der vil kun være få ledige pladser via tompladsordningen.    

Hvor finder jeg information om indholdet af de enkelte kurser?

bachelor.au/teologi og kandidat.au.dk/teologi kan du se et studiediagram for de teologiske uddannelser og via studiediagrammet klikke videre til kursuskataloget, hvor de enkelte kurser er nærmere beskrevet.

Hvordan bliver jeg optaget på det alternative uddannelsesforløb til præstestillinger i folkekirken?

Det alternative uddannelsesforløb til præstestilling (paragraf 1a-ordningen eller akademikerparagraffen) administreres af Kirkeministeriet og processen er beskrevet på ministeriets hjemmeside.

Du sender din ansøgning til til Kirkeministeriet med dokumentation for din uddannelsesmæssige baggrund. På denne side kan du også finde information om ansøgningsfristen for ansøgning.

Et fagligt udvalg nedsat af ministeriet vurderer, hvilke teologiske kurser, du skal følge.

Du bliver altså ikke optaget på en uddannelse, men du får at vide hvilke kurser du skal gennemføre for at kunne søge en præstestilling.   

Vi fraråder, at du søger ind på kurser på universitetet, før du  har fået din uddannelsesplan retur fra ministeriet.

Kirkeministeriets FAQ til det alternative uddannelsesforløb til præstestilling

Kirkeministeriet har udarbejdet en FAQ, hvor man kan finde yderligere oplysninger. 

Får jeg et eksamensbevis og en grad efter gennemførelse af det teologiske efteruddannelsesforløb?

Nej, det individuelle teologiske efteruddannelsesforløb er ikke en uddannelse og du får derfor hverken en grad / titel eller et eksamensbevis for det samlede forløb. Men du  kan via universitetets selvbetjening udskrive dokumentation for de kurser  du har taget, som du kan indsende til Kirkeministeriet.  

Kan jeg dygtiggøre mig teologisk på andre måder?

 

Afdeling for Teologi på AU tilbyder også muligheden for en fleksibel masteruddannelse i et selvvalgt teologisk emne. Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan og du følger kurser via Tomplads­ordningen. [ EVU på teologi,  Regler og frister]     

Den fleksible masteruddannelse kvalificerer dig ikke til at søge præstestillinger.

Er der andre muligheder for at kvalificere sig til præstestillinger i folkekirken?

På Kirkeministeriets hjemmeside og de enkelte stifters hjemmeside kan du læse om den såkaldte §2 ordning, som universitetet ikke har ansvar for eller kan vejlede dig om.    

Hvor mange timers undervisning skal jeg regne med?

På kurser på bacheloruddannelsen i teologi, er der som regel 2x2 timers undervisning om ugen på et 10 ECTS kursus. På kurser på kandidatuddannelsen undervises der 3 timer om ugen på et kursus med  10 ECTS  

Hvornår kan jeg få information om tidspunkter for undervisning?

Skemaer for efteråret offentliggøres i midten af juni og skemaer for foråret lige før jul. Undervisningen skemalægges i tidsrummet kl. 8-19 alle ugens hverdage.  

Hvordan får jeg oplysning om pensum på kurserne?

Når du er optaget på et kursus, bliver du tilmeldt kurset i Aarhus Universitet e-læringssystem Brightspace, hvor underviserne informerer om pensum og tilrettelæggelse af kurset    

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Ansøgning

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du orienterer dig i login-vejledningen, inden du søger og eventuelt har den åben undervejs.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristen modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler:

http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

 

 

Studievejledning

Vejledning vedr. undervisning og eksamen

Studievejledningen for Teologi

E-mail: stv-teol@teo.au.dk – se træffetider

Studieordning

For nærmere oplysninger om fagligt indhold, prøvetyper mv. henvises til:

Studieordningen for Bacheloruddannelsen i teologi 2018.

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Fagene hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund. Aarhus Universitet.

Studienævnet for Teologi har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.