Aarhus Universitets segl

Historie

Enkeltfag på deltid

Om historie

Historiefaget ved Aarhus Universitet beskæftiger sig akademisk med den udvikling, som mennesket og samfundet har gennemgået, med vægten lagt på sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold og deres indbyrdes sammenhænge og forandringer. Studiet giver imidlertid ikke færdige svar. Fortiden lever ikke i sig selv, men først når vi ud fra vores viden og erfaringer stiller spørgsmål til de levn, den har efterladt sig. Historie er en proces; en vedvarende dialog mellem nutid og fortid.

Deltagerbetaling og afmelding

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et enkeltfag, skal du gøre det skriftligt til administrationen for Efter- og videreuddannelse på Arts via E-mail: evu.arts@au.dk

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Studievejledning

Studievejledningen for Historie, Klassiske og Globale Studier
Nobelparken
Bygn. 1461 / lokale 523
Jens Chr. Skous vej 5
8000 Aarhus C.
E-mail: studievejleder.iho@au.dk

Studieordninger

For nærmere oplysninger om bachelor- og kandidattilvalg, prøvetyper mv. henvises til de gældende studieordninger

Fakultet og Studienævn

Historie hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund. Aarhus Universitet.

Studienævnet for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.