Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Idéhistorie
for HTX-undervisere

Enkeltfag på deltid

Beskrivelse af forløbet

Efteruddannelseskurset Idéhistorie for HTX-undervisere har til formål at opkvalificere gymnasielærere til at undervise i det nye gymnasiefag Idéhistorie B i de tekniske gymnasier og supplere deres allerede eksisterende viden. Gymnasiefaget er et bred forankret humanistisk historiefag særegen for HTX-uddannelsen. Faget beskæftiger sig med udviklingen i menneskets måde at forholde sig til verden på, som den kommer til udtryk i anvendelse af teknologier og idéer i et historisk perspektiv. Faget ser idédannelserne og teknologierne i en historisk, social, kulturel og global sammenhæng, som danner udgangspunkt for refleksion over samt perspektivering og stillingtagen til udvikling og anvendelse af teknologier og ideer gennem historien i en vekselvirkning med naturen. Faget hviler på tre indholdsmæssige dimensioner - en almenhistorisk, en idehistorisk og en teknologihistorisk. Disse tre dimensioner er også strukturerende for kurset. 

Idéhistorie i HTX er tilrettelagt af Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og varetager efteruddannelsen af undervisere til Idehistorie B i HTX-uddannelserne. Kurset er tilrettelagt som deltidsstudie med i alt 8 seminarer og forløber over to semestre. 1. semester af efteruddannelsen fokuserer på at levere det metodiske grundlag for arbejdet med nye undervisningsforløb og på at levere en idéhistorisk understøttelse af HTX-uddannelsens forskellige teknologiske fag. På 2. semester er der fokus på bredere tematikker til brug i undervisningsforløb.

Udover de 8 seminarer vil en del af undervisningen foregå online via AU's læringsplatform BlackBoard. Det er en forudsætning for aktiv deltagelse at onlineaktiviteterne gennemføres af deltagerne.

En stor del af studiet vil være selvstudium. På grund af den begrænsede tid vil en stor del af undervisningen være foredrag med efterfølgende diskussion; deltagerne opfordres derfor til at danne studiegrupper. 

Målgruppe

Kurset retter sig mod nuværende og kommende ansatte undervisere på HTX-uddannelserne, som ønsker faglig opkvalificering i Idehistorie B. 

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på studiet kræver en gymnasial uddannelse med dansk på A-niveau, historie eller idéhistorie eller samtidshistorie på B-niveau, engelsk på B-niveau samt yderligere et fremmedsprog på A-niveau – dog kun på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, eller er du i tvivl om hvilke gymnasiale niveau, du har, kan du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier for nærmere vejledning. 

Forløbets opbygning og indhold

Kurset giver et overblik over de væsentlige almen-, idé- og teknologihistoriske udviklingslinjer fra oldtiden til i dag. Derfor vil der i undervisningen blive vekslet mellem overbliksskabende kronologisk læsning og cases omhandlende en konkret idéhistorisk episode eller konflikt. I udgangspunktet vil omdrejningspunkterne være en teknologi, en idé eller en begivenhed som tilsammen skaber den idéhistoriske sammenhæng. Forårets undervisning vil hovedsageligt koncentrere sig om de metodiske tilgange og de lange udviklingslinjer, mens efteråets undervisning er arbejdet med konkrete tematikker og emner til brug i undervisningen. Det er hensigten, at alle kursister efter undervisningens afslutning har op til flere undervisningsforløb til Idehistorie B.

Udover seminarundervisningen er en del af undervisningen planlagt som fjernundervisning med porteføljeafleveringer og peer-feedback. Det er et krav for aktiv deltagelse og beståelse af faget, at man følger opgavernes deadlines.  

Den foreløbige seminarplan ser således ud:

1. semester: Idehistoriske tilgange (efterår 2020)

1. seminar: Intro og almen historie

Dette seminar introducerer til efteruddannelsens mål og struktur, herunder eksamensprojekter og de selvstændige skriveøvelser. Hovedvægten af seminaret omhandler efteruddannelsens første metodiske greb: Almen Historie. Gennem forelæsninger, case-præsentationer og øvelser introduceres til en række historiske tilgange og materialer samtidig med at menneskets historicitet inddrages som centralt omdrejningspunkt for den idéhistoriske undervisning.

2./3. seminar: Teknologihistorie og idéhistorie 
Andet seminar er en dobbeltgang over to dage. Der introduceres til metodiske greb inden for teknologi- og idéhistorie og arbejdes med opbygning af undervisningsforløb. Et vigtigt succeskriterium for seminaret er en forståelse for metodevalgets styrker og svagheder og en bevidstliggørelse om at langt de fleste metodevalg er styret af konkrete cases. 

4. seminar: De lange linjer 
Et vigtigt fokus for Idehistorie B er at historiske begivenheder altid er indlejret i større og længere udviklingslinjer. Dette seminar introducerer til de lange linjer for teknologier, idéer og begivenheder og udvider de lokale perspektiver med globale og transnationale perspektiver.

Forår 2021

2. semester: De Naturvidenskabelige og teknologiske ideers historie 

1. seminar: Natur og bæredygtighed 
Seminaret fokuserer på idéer, teknologier og begivenheder i relation til begreberne natur og bæredygtighed. Fra jæger-samler kulturernes produktionsformer til Cradle2Cradle og Zero Waste produktion introduceres til forskellige måder at tænke og forstå natur- og miljøbegrebet. Byplanlægning og kloakering bringes i spil som forståelsesramme for skellet mellem natur og samfund og perspektiveres i forhold til konkrete begivenheder så som Brundtland-kommisionen og Tjernobyl-katastrofen.

2. seminar: Menneske og køn 
Hvilken størrelse eller størrelser er mennesket? Seminaret sætter fokus på hvilke erkendelsesteoretiske og etiske perspektiver som kommer i spil i udviklingen og brugen af teknologi. Hvordan er teknologi med til at ændre vores opfattelse af mennesket? Og hvordan er vores arbejde og produktionsformer også med til at ændre drastisk ved vores forståelse af os selv? I seminaret introduceres flere etiske positioner som kan hjælpe til at kvalificere og nuancere debatten om teknologi, menneske og natur. Der fokuseres endvidere på betydningen af køn i teknologiens og naturvidenskabens historie.

3. seminar: Globale perspektiver 
Dette seminar udbreder de historisk-tidslige perspektiver med en geografisk og rumlig dimension. Der fokuseres på, hvilken betydning lokal forankring har for forståelsen og brugen af teknologier og idéer og hvordan et globalt perspektiv er med til at give en dybere forståelse for teknologiernes selvfølgeligheder og hvorfor det er vigtigt at medtænke det globale. Gennem case-præsentationer fokuseres der på verden-uden-for-vesten og eksemplificeres hvordan teknologier og idéer ikke bare overføres globalt, men transformeres, forbedres og udvikles. Et vigtigt holdepunkt er samtidig hvordan idéer om f.eks. nationer eller politiske beslutninger er med til at påvirke den måde hvorpå vi tænker om det globale.

4. seminar: Teknologisk dannelse 
Seminaret fokuserer på menneskets forhold til og brug af teknologier som afgørende for dets dannelse. Hvordan er innovation og teknologisk udvikling dannelse? Ved at fokuserer på forskellige perspektiver på teknologisk brug og udvikling fokuseres på den kritiske stillingtagen til forskellige teknologier og hvordan at den tankepraksis kan skabe grundlag for den teknologiske dannelse. Det handler også om at fokusere på de historiske idéer der ligger til grund for dannelsestanken og hvordan f.eks. civiliseringstanken har afgørende betydning for vores forståelse af samfund og sociale normer. 

PRØVER

Forløbet Idéhistorie for HTX afsluttes af en prøve efter første forløb i foråret og ligeledes efter andet forløb i efteråret.

Tid og sted for undervisningen

Studiet er tilrettelagt som 8 heldagsseminarer over to semestre.

Undervisningen foregår fra kl. 9-17.

Undervisningsdatoer for efteråret 2020 annonceres i Timeplaneren d. 21. juli. Obs! undervisningen bliver delvis omlagt til onlineundervisning og der kan derfor forekomme ændringer.

Ansøgning

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du orienterer dig i login-vejledningen, inden du søger og eventuelt har den åben undervejs.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristen modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler:

http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er i alt 18.000 kr., og opkræves i to rater à 9.000. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts på mail: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Studieordninger

For nærmere oplysninger om uddannelsen, som kurset tilhører, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for:

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se:

Hovedområde og Studienævn

Kurset Idéhistorie for HTX-undervisere hører under hovedområdet Arts. Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund, Arts, har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver. 

Uddannelsen udbydes af Studienævnet for Filosofi og Idéhistorie. Undervisningen varetages af lærere ved Institut for Filosofi og Idéhistorie samt gæsteforedragsholdere. Holdet ledes af:

Lektor, ph.d. Jakob Bek-Thomsen
Institut for Kultur og Samfund
E-mail: idejbt@cas.au.dk
Telefon: 26 17 96 55