Aarhus Universitets segl

Præsentation af K.E. Løgstrup Forskningscenteret

Af: Bjørn Rabjerg

Baggrund: Løgstrup Arkivet

I 2017 blev Løgstrup Arkivet gjort til en del af det nye K.E. Løgstrup Forskningscenter. Siden det blev officielt åbnet den 1. september 1995, har Løgstrup Arkivets formål været at samle vigtige arkivalier og forskningsressourcer, således at disse kunne gøres tilgængelige for forskning i Løgstrups tænkning og forfatterskab. Som de vigtigste kan nævnes Løgstrups efterladte papirer samt den forskningsrelevante del af hans bogsamling. Dertil kommer, at arkivet også rummer en samling af udvalgt sekundærlitteratur inden for Løgstrup-forskningen nationalt og internationalt.

Oprettelsen af et K.E. Løgstrup Forskningscenter

I 2017 blev Løgstrup Arkivet lagt ind under det nyoprettede K.E. Løgstrup Forskningscenter med Svend Andersen som centerleder. Samtidig oprettedes en styregruppe bestående af David Bugge (teologi), Lotte Meinert (antropologi), Anne Marie Pahuus (filosofi) og Bjørn Rabjerg (teologi).

Centerets formål var at samle og styrke Løgstrup-forskningen ved at skabe en bedre platform for at organisere forskningsaktiviteter og for at tiltrække fondsmidler. Helt konkret blev der fra begyndelsen lagt vægt på tre hovedområder:

1.      Den videre udgivelse af bogserien Løgstrup Biblioteket

2.      At gennemføre en komplet digitalisering af Løgstrups efterladte papirer

3.      At styrke internationaliseringen af Løgstrups tænkning

1. Løgstrup Biblioteket udgives i samarbejde med Forlaget Klim og har som formål at genudgive hele Løgstrups forfatterskab. Hvert bind udgives med nye efterskrifter, og disse bliver suppleret af forskningsbaseret sekundærlitteratur i form af ledsagerbind, antologier, formidlingsorienterede bøger samt deciderede forskningsmonografier. I skrivende stund er der udgivet 28 bind (http://klim.dk/logstrup_biblioteket.htm), og i årene fremover vil der blive udgivet 1-2 bind årligt. I forbindelse med udgivelserne afholdes fortsat store åbne, tværfaglige seminarer, hvor Løgstrup-kendere fra forskellige vinkler kaster nyt lys over forfatterskabet.

2. Digitaliseringen af Løgstrups efterladte papirer er et langsigtet projekt i flere etaper. Materialet har et anslået omfang af 70.000 sider, hvoraf store dele endnu er uudforskede. Det fysiske arkiv opbevares på Rigsarkivet, men har været tilgængeligt på mikrofilm på Løgstrup Arkivet. De nye digitale muligheder gjorde det imidlertid oplagt at sikre både bevaringen af materialet samt at gøre det mere tilgængeligt (også for forskningen gennem digital humanities) ved at påbegynde en digital overførsel af det fysiske arkiv til digitale ressourcer. Takket være en forskningsinfrastruktur-bevilling fra Carlsbergfondet blev det muligt at gennemføre det første trin i en mere langsigtet digitaliseringsstrategi, nemlig at affotografere hele det fysiske arkiv, så det derved blev gjort digitalt tilgængeligt som højopløsningsfotofiler. Allerede i 2017 modtog Forskningscenteret således harddiske fra Rigsarkivet, der rummer hele den ikke-klausulerede del af K.E. Løgstrups privatarkiv.

3. Et sidste og væsentligt fokusområde for centeret, da det blev dannet, var at arbejde hen imod at gøre Løgstrups tænkning mere kendt uden for Danmark og Skandinavien, især med tanke på at gøre Løgstrups syn på mennesket og dets afhængighed af det fælles menneskeliv, vi er en del af, til en stemme i den verserende, internationale kulturdebat. Planen var at arbejde hen imod dette mål dels via en publikationsstrategi, dels via gæsteophold med fokus på Løgstrups tænkning ved interesserede udenlandske universiteter.

Udvalgte internationale aktiviteter

Gæsteophold ved Tsinghua University, Beijing. I marts-april 2018 gennemførte Bjørn Rabjerg sammen med Robert Stern fra Sheffield University et forskningsophold i Beijing som gæsteundervisere. Undervisningsforløbet var en grundig gennemgang af Løgstrups Den etiske fordring ved Afdeling for filosofi. Tsinghua University er Kinas højstrangerede universitet, og der optages kun ni filosofistuderende årligt. Undervisningen har pga. det lave antal studerende derfor mere seminarform, og hele forløbet kunne således afholdes som seminarer formiddag og eftermiddag med gennemsnitligt 15-20 deltagere, bestående af en blanding af kandidatstuderende, ph.d.-studerende samt 2-3 af de fastansatte forskere.

Ingen af deltagerne kendte Løgstrup fra tidligere, men efter at have overvundet den indledende skepsis over for, om Løgstrup (som teolog og kristen tænker) mon kunne have noget at sige et sekulært Kina, blev interessen hurtigt stærk, og især diskussioner om Løgstrup i forhold til Kant, Nietzsche og Hegel (herunder selvfølgelig Marx) blev gennemgående temaer i undervisningsforløbet. Ét tydeligt diskussionspunkt var forestillingen om, hvorvidt en etisk forpligtelse kunne gælde mennesker, der ikke er naturligt knyttet til den enkelte selv, og det gav mere end én gang anledning til højlydt munterhed, når det kom på banen, at man i Danmark kan blive straffet, hvis man undlader at hjælpe en person i nød, selvom man uproblematisk måtte have mulighed for det.

Forskningsophold hos Robert Stern ved Sheffield University. Fra april til august 2018 var Bjørn Rabjerg tilknyttet afdeling for filosofi ved Sheffield University. Anledningen var, at det i samarbejde med Professor Robert Stern var lykkedes at indgå en aftale med Oxford University Press om at udgive fire af Løgstrups hovedværker i engelsk oversættelse og med nye og grundige introduktioner til hvert værk. Aftalen med Oxford involverer, at Robert Stern og Bjørn Rabjerg er hovedredaktører for udgivelsesrækken, og at de således dels styrer processen, dels kvalitetssikrer såvel oversættelser som introduktioner, noteapparat mm. Udgivelsesrækken dækker følgende værker og udgivelsesplan:

  • Den etiske fordring (nyoversat og med introduktion af Bjørn Rabjerg og Robert Stern, 2019)
  • Kierkegaard og Heideggers eksistensanalyse (oversat af Robert Stern m.fl., introduktion af Robert Stern, 2019)
  • Etiske begreber og problemer (oversat af Kristian Alberto Lykke Cobos og Kees van Kooten Niekerk, introduktion af Hans Fink, 2020)
  • Opgør med Kierkegaard (oversat af Tom Angier, Hans Fink og Kees van Kooten Niekerk, introduktion af Bjørn Rabjerg, 2020)

Samarbejdet med Robert Stern strækker sig tilbage til 2010, hvor den første konference om Løgstrups tænkning blev afholdt i Sheffield, og i 2016 var Bjørn Rabjerg og Robert Stern sammen i Sydney, hvor de gennemførte et undervisningsforløb i Den etiske fordring ved afdeling for filosofi ved University of Sydney. I den forbindelse blev Løgstrup genstand for en del interesse i Australien, og under opholdet i Sheffield i foråret blev Bjørn Rabjerg og Robert Stern inviteret til at deltage i radioprogrammet The Philosopher’s Zone ved australsk ABC om Løgstrups etik. Interviewet ligger tilgængeligt på hjemmesiden: (https://www.abc.net.au/radionational/programs/philosopherszone/knud-loegstrup-and-the-ethical-demand/9836762). På ABC Radios hjemmeside for religion og etik bliver endvidere en oversættelse af Løgstrups skelsættende foredrag om ”Humanisme og Kristendom” gjort tilgængelig sammen med en grundig introduktion til Løgstrups tanker, forfattet af Bjørn Rabjerg og Robert Stern (https://www.abc.net.au/religion/humanism-and-christianity/10466648).

Fremadrettede planer

Forskningscenterets fremadrettede planer drejer sig især om de tre fokusområder, som er nævnt ovenfor.

Inden for den hjemlige ramme arbejdes der på færdiggørelsen af Løgstrup Biblioteket, hvor en række bøger stadig genstår. Som de vigtigste kan nævnes Norm og spontanitet (som udgives i 2019), Vidde og prægnans, Kunst og etik samt de posthumt udgivne essaybind Solidaritet og kærlighed samt System og symbol, men der arbejdes også på en nyudgivelse af Løgstrups prædikener og enkelte andre nyudgivelser.

Også på det langsigtede plan arbejdes der på at muliggøre den videre digitalisering af Løgstrups efterladte papirer. Forskningscenteret har udarbejdet en 4-trinsplan for digitaliseringen, hvoraf kun det første trin er gennemført:

  1. Affotografering til digitale højopløsningsbilleder (gennemført på midler fra Carlsbergfondet)
  2. Overførsel til digital, søg- og læsbar tekst
  3. Oprettelse af database med søgbart materiale
  4. Forskningsarbejde baseret på forskningsspørgsmål til den digitale ressource

Gennemførelse af de tre sidste trin afhænger først og fremmest af yderligere forskningsmidler, og de er hver især forbundet med konkrete vanskeligheder. Ét problem er selve den tekniske udfordring. En del af materialet er maskinskrevet, og det kan uden alt for store problemer aflæses og konverteres til digital tekst via software-løsninger. Men store dele af materialet er håndskrevet, hvilket kræver en fysisk indtastning, idet man ikke har software, der kan aflæse håndskrift. Selve overførslen, hvor det affotograferede materiale bliver gjort til egentlig digital tekst, vil således kræve både tid og penge, før det kan lade sig gøre.

Endelig skal der til sidst oprettes en online database, hvor det godkendte materiale bliver gjort tilgængeligt for brugere. Her er The Old Bailey (https://www.oldbaileyonline.org) et eksempel på en spændende løsning, der ville fungere godt, idet den rummer et 100% søgbart materiale, hvor man ved hvert enkelt dokument har den digitale tekst tilgængelig (den kan læses som almindelig tekst, kopieres osv.), samtidig med at man kan åbne en billedfil med det originale dokument, således at man selv kan gå teksten efter og se, hvordan dokumentet ser ud og evt. korrigere for fejl.

Inden for den internationale ramme er planen først og fremmest at gennemføre de planlagte udgivelser ved Oxford University Press, således at Løgstrup kan udkomme med væsentlige værker på et stort og anerkendt internationalt forlag med gode distributions- og impact-muligheder. Derudover er der grund til at tro, at Oxford vil være modtagelige for yderligere publikationsforslag, hvis de første udgivelser går godt.

Som en del af Bjørn Rabjergs projektansættelse (finansieret af Carlsbergfondet som del af et treårigt projekt) er der også planlagt forskningsbesøg ved Vrije Universiteit i Bruxelles samt yderligere besøg i Sheffield, samtidig med at der arbejdes på at muliggøre andre gæsteundervisningsforløb.