Aarhus Universitets segl

Alternativt uddannelsesforløb til

præstestilling

Enkeltfag

Alternativt uddannelsesforløb til præstestilling

Folkekirken oplever, at det er svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til ledige præstestillinger flere steder i landet. Derfor er der vedtaget en lov, der frem til 2030 gør det muligt, at personer med en kandidatgrad i andet end teologi kan søge præstestillinger.

Den traditionelle vej til præsteembedet er først en kandidatuddannelse i teologi og dernæst pastoralseminaret. Nu er det, via det alternative uddannelsesforløb til præstestillinger, muligt for alle med en kandidatuddannelse.

§1a-forløbet, som det alternative uddannelsesforløb kaldes, er et teologisk uddannelsesforløb, du gennemfører på baggrund af en individuel studieplan godkendt af Kirkeministeriet.

Uddannelsesforløbet består af en individuelt sammensat studieplan bestående af udvalgte teologiske bachelor- og kandidatfag, som giver dig en grundlæggende teologisk kompetence. I studieplanen indgår altid græsk med mindre du allerede har aflagt eksamen heri. Når du har gennemført din studieplan skal den godkendes af Kirkeministeriet, og du kan herefter søge optag på pastoralseminariet med henblik på ansættelse som præst i den danske folkekirke.

Tilrettelæggelse af §1a-uddannelsesforløbet administreres af Kirkeministeriet. Du skal sende en ansøgning til Kirkeministeriet med dokumentation for din uddannelsesmæssige baggrund, herunder om du har taget fag som indgår i §1a-forløbet, f.eks. græsk eller teologiske kurser.

Læs mere om adgangskrav og ansøgning på Kirkeministeriets hjemmeside

Vi fraråder, at du søger ind på kurser på universitetet, før du har fået din uddannelsesplan retur fra Kirkeministeriet.

Målgruppe

Personer med en kandidatgrad inden for et andet fagområde end teologi.

Anbefalet rækkefølge af kurser

Studieordningen for teologi indeholder en række progressionskrav, idet det for mange fag er vigtigt at have klassiske sprogkompetencer for at følge kurset. Derfor er det vigtigt at starte med at følge de propædeutiske kurser i Græsk.

Ligeledes forudsætter optagelse på fordybelsesfagene på kandidatuddannelsen, at man har fulgt de tilsvarende fag på bacheloruddannelsen; dvs at optagelse på et fordybelsesfag i Etik og Religionsfilosofi kræver, at man har fulgt faget Etik og religionsfilosofi 2 på bacheloruddannelsen.

Alle kurser udbydes via tompladsordningen og i de semestre, hvor der i forvejen er undervisning for de ordinære studerende.

Anbefalet rækkefølge af kurser:

Efterårsfag

Bibelkundskab 

Græsk 1

Forårsfag

Græsk 2*

Praktisk teologi

Efterårsfag

Græsk 3**

Kirkehistorie 1*

Etik og religionsfilosofi 2

Forårsfag

Kirkehistorie 2**

Ny Testamente 1***

Efterårsfag

Dogmatik 1**

Ny Testamente 2***

Forårsfag

Dogmatik 2**

1-2 Fordybelsesfag (afhængigt af din uddannelsesplan)

Efterårsfag 1-2 Fordybelsesfag (afhængigt af din uddannelsesplan)

*Forudsætter Græsk 1

**Forudsætter Græsk 2

***Forudsætter Græsk 3

Det anbefales stærkt at tage fagene Kirkehistorie 1 og 2 og Dogmatik 1 og 2 i den angivne rækkefølge.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på enkeltfagene, skal du opfylde adgangskravene til den uddannelse, som faget ligger på. Adgangskravene fremgår af uddannelsesbeskrivelserne på bachelor- og kandidatguiderne:  

Udvælgelseskriterier
Såfremt der ved ansøgningsfristens udløb er flere kvalificerede ansøgere end pladser på det enkelte kursus på teologi, vil ansøgere bliver prioriteret i følgende rækkefølge.

  1. Ansøgere med en godkendt uddannelsesplan fra Kirkeministeriet med henblik på at søge embede i folkekirken efter den såkaldte akademikerparagraf (omfatter kurser på BA og KA i teologi). 
  2. Ansøgere med en godkendt studieplan for en fleksibel master i teologi (omfatter kurser på KA i teologi).
  3. Efter først-til-mølle princip blandt kvalificerede ansøgere

FAQ

Hvad hvis jeg allerede har bestået fag, der indgår i uddannelsesplanen?

Har du tidligere bestået kurser, der indgår i din uddannelsesplanen, vil eksamensbevis herfor kunne vedlægges den samlede dokumentation til Kirkeministeriet i forbindelse med, at du skal dokumentere at hele din uddannelsesplan er gennemført og bestået. 

Hvis du er i tvivl om en tidligere bestået eksamen svarer til et kursus i din uddannelsesplan, kan du anmode Kirkeministeriet om en faglig vurdering ved at sende dokumentation for bestået eksamen og oplysning om, efter hvilken studieordning eksamen er taget, til km@km.dk – mærket ”Uddannelsesplan til § 1 a – 2021”.

Hvor finder jeg information om indholdet af de enkelte kurser?

bachelor.au/teologi og kandidat.au.dk/teologi kan du se et studiediagram for de teologiske uddannelser og via studiediagrammet klikke videre til kursuskataloget, hvor de enkelte kurser er nærmere beskrevet.

Hvordan bliver jeg optaget på det alternative uddannelsesforløb til præstestillinger i folkekirken?

Det alternative uddannelsesforløb til præstestilling (paragraf 1a-ordningen eller akademikerparagraffen) administreres af Kirkeministeriet og processen er beskrevet på ministeriets hjemmeside.

Du sender din ansøgning til til Kirkeministeriet med dokumentation for din uddannelsesmæssige baggrund. På denne side kan du også finde information om ansøgningsfristen for ansøgning.

Et fagligt udvalg nedsat af ministeriet vurderer, hvilke teologiske kurser, du skal følge.

Du bliver altså ikke optaget på en uddannelse, men du får at vide hvilke kurser du skal gennemføre for at kunne søge en præstestilling.   

Vi fraråder, at du søger ind på kurser på universitetet, før du  har fået din uddannelsesplan retur fra ministeriet.

Kirkeministeriets FAQ til det alternative uddannelsesforløb til præstestilling

Kirkeministeriet har udarbejdet en FAQ, hvor man kan finde yderligere oplysninger. 

Får jeg et eksamensbevis og en grad efter gennemførelse af det teologiske efteruddannelsesforløb?

Nej, det individuelle teologiske efteruddannelsesforløb er ikke en uddannelse og du får derfor hverken en grad / titel eller et eksamensbevis for det samlede forløb. Men du  kan via universitetets selvbetjening udskrive dokumentation for de kurser  du har taget, som du kan indsende til Kirkeministeriet.  

Kan jeg dygtiggøre mig teologisk på andre måder?

 

Afdeling for Teologi på AU tilbyder også muligheden for en fleksibel masteruddannelse i et selvvalgt teologisk emne. Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan og du følger kurser via Tomplads­ordningen. [ EVU på teologi,  Regler og frister]     

Den fleksible masteruddannelse kvalificerer dig ikke til at søge præstestillinger.

Er der andre muligheder for at kvalificere sig til præstestillinger i folkekirken?

På Kirkeministeriets hjemmeside og de enkelte stifters hjemmeside kan du læse om den såkaldte §2 ordning, som universitetet ikke har ansvar for eller kan vejlede dig om.    

Hvor mange timers undervisning skal jeg regne med?

På kurser på bacheloruddannelsen i teologi, er der som regel 2x2 timers undervisning om ugen på et 10 ECTS kursus. På kurser på kandidatuddannelsen undervises der 3 timer om ugen på et kursus med  10 ECTS  

Hvornår kan jeg få information om tidspunkter for undervisning?

Skemaer for efteråret offentliggøres i midten af april og skemaer for foråret i midten af oktober. Undervisningen skemalægges i tidsrummet kl. 8-19 alle ugens hverdage.  

Hvordan får jeg oplysning om pensum på kurserne?

Når du er optaget på et kursus, bliver du tilmeldt kurset i Aarhus Universitet e-læringssystem Brightspace, hvor underviserne informerer om pensum og tilrettelæggelse af kurset    

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts via mailadressen evu.arts@au.dk

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Ansøgning

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Sammen med din ansøgning skal du uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristen modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler:

http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Studievejledning

Vejledning vedr. undervisning og eksamen

Studievejledningen for Teologi

E-mail: studievejleder.ais.rv.teo@au.dk – se træffetider

Studieordning

For nærmere oplysninger om fagligt indhold, prøvetyper mv. henvises til:

Studieordningen for Bacheloruddannelsen i teologi 2018.

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Fagene hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Studienævnet for Teologi har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.