Aarhus Universitets segl

Om MANTRA

MANTRA står for Moesgårds ANTRopologiske Analyseenhed

MANTRA er en universitetsbaseret analyseenhed forankret på Aarhus Universitet, der samarbejder med private og offentlige organisationer. MANTRA indgår i samfinansierede forskningsprojektsamarbejder med offentlige og private organisationer og leverer i den forbindelse såvel grundforskning som forskningsbaseret innovation. Vi er eksempelvis pt. igang med at udvikle en læringsunderstøttende app til SOSU-elever med migrantbaggrund i samarbejde med VIVE og Alexandra Instituttet.

MANTRA håndplukker altid de bedste professionelle antropologer med særlige faglige kompetencer af relevans for din organisations problemstillinger i vores samarbejde. 

Læs mere om vores samarbejdsformer nedenfor og se de projekter MANTRA er en del af her

Samarbejdsformer

Samfinansieret forskning

Forskningen på Afdeling for Antropologi favner en bred vifte af tematikker, som vi ønsker at udvikle i samspil med eksterne samarbejdspartnere, så vi løbende får nye temaer og vinkler ind i vores arbejde. Det betyder, vi har mulighed for at samarbejde med mange forskellige typer af offentlige og private organisationer om en bred vifte af samfinansierede forskningsprojekter med fokus på både forskning og forskningsbaseret innovation. Vi initierer alle projektsamarbejder med en grundig dialog med vores samarbejdspartnere om projektets udformning, ligesom vi underskriver en kontrakt vedr. indhold, tidsplan og rettigheder. Læs mere om vores nuværende og færdiggjorte projekter her

Rekvirerede projektsamarbejder

MANTRA tilbyder (i begrænset omfang) rekvireret sparring, rådgivning og bistand til forskellige former for forsknings- og udviklingssopgaver herunder brugerstudier (UX studies), evalueringer og organisationsanalyser.

MANTRA går altid i dialog med kunden om opgaveløsningen og underskriver en kontrakt vedr. indhold, tidsplan og rettigheder. MANTRA har en fast projektleder: Johanne Korsdal Sørensen og der tilknyttes efter behov videnskabelige assistenter, studentermedarbejdere og faglig sparring med vores forskere i Afdeling for Antropologi.

Regelsættet for denne aktivitet er universitetets regler om indtægtsdækket virksomhed og projektet finansieres af kunden dvs. den virksomhed eller organisation, der bestiller opgaven hos MANTRA.

Antropologiske analyser - Skalerbarhed

Antropologers teoretiske og metodiske tilgang sætter os i stand til at gå bagom tallene i kvantitative studier og forstå baggrunden for menneskers strategier og handlinger mere indgående. Vi er optagede af at belyse og forstå eksempelvis, hvorfor praksis afviger fra retningslinjer for adfærd. Den forståelse er væsentlig, hvis vi vil skabe forandring og dialog om menneskelig adfærd og strategier.

Et antropologisk studie kan vare fra få timer til, dage, uger, måneder og år. MANTRA kan også skalere ved at intensivere indsatsen med ekstra hænder i en kortere periode. MANTRA arbejder desuden ofte i et komparativt perspektiv og skaber derigennem gode muligheder for at skalere resultater op fra en lokal kontekst til en national eller international sammenhæng. Studiernes varighed afstemmes efter partnernes behov og opgavens karaktér. 

Vi trækker på eksperter i f.eks:

  • Sundhed og sygdom
  • Bureaukrati og magt
  • Sociale medier, film og foto
  • Migration og turisme
  • Bæredygtighed og miljøspørgsmål
  • Specifikke regioner og religioner

Hvorfor antropologer?

Antropologer er eksperter i at undersøge menneskelige aspekter, sociale strukturer, sociale rum og beskrive menneskeligt samspil, holdninger, synsvinkler og adfærd i bred forstand herunder også menneskers samspil med ting, teknologi mm.

Antropologiske undersøgelser er den rigtige løsning når din organisation søger at forstå og forklare menneskelig adfærd i dybden på tværs af kultur og sociale skel (køn, alder og socialgrupper mm). Når din organisation har brug for at forstå menneskelig handling og samspil med afsæt i menneskers konkrete levede erfaringer. Antropologer søger at skildre virkeligheden så sammensat/ broget, som virkeligheden er, når vi tager afsæt i menneskelige strukturer, handling og menneskers holdninger.

Motivationen for din organisation kan være et ønske om at kommunikere mere målrettet med en bestemt gruppe af mennesker. Det kan også ske din organisationen har brug for at få afdækket en problemstilling fra forskellige grupper af menneskers synsvinkler for at kunne skabe et nuanceret beslutningsgrundlag. En anden mulig motivation kan være at få afdækket bevæggrunde for konflikter internt i organisationen eller mellem eksterne parter. Endelig kan det ske din organisation ønsker at forstå og forudsige blandt andet efterspørgsel og præferencer for at bidrage til målrettet kommunikation blandt andet i forbindelse med markedsplanlægning og produktudvikling.

 

Hvem bruger antropologer?

Novo, Intel, Microsoft, Lego, Ford og mange andre internationale virksomheder har ansat antropologer i deres udviklingsafdelinger. Eksempelvis undersøger antropologer patienters behov i forbindelse med udviklingen af injektionssystemer. Med afsæt i disse brugerundersøgelser samarbejder antropologer og ingeniører i Novos udviklingsteam om udviklingen af optimale injektionssystemer til patienterne.

Innovation lykkes - når den baseres på dyb viden om målgruppen for udviklingsprojektet. Antropologer er eksperter i at undersøge, forstå og formidle forskellige målgruppers synsvinkler, så din organisation opnår et detaljeret kendskab til bestemte grupper af menneskers handlemønstre og logikker. 

Læs hvad virksomheder siger om samarbejdet med antropologer

Vores metoder

Deltagerobservation - indebærer at studiet sker ved at antropologen deltager i en social sammenhæng for samtidigt at observere og dokumentere, menneskers kultur og samspil. Fokus kan udvides til også at omfatte samspillet mellem produkt og forbruger, organisation og menneske, teknologi og menneske eller mellem læge og patient.

Kvalitative interview – indebærer åbne spørgsmål til informanternes erfaringer og perspektiver mm.

Samlet set er disse metoder fremragende til at undersøge menneskers samspil, adfærd, sociale strukturer, holdninger og synsvinkler i forskellige kulturelle sammenhænge.

Antropologien er innovativ, fordi det er en reflekteret og kritisk disciplin, der løbende er engageret i dialogen om at udfordre og udvikle socialt liv og sociale strukturer på alle samfundsmæssige niveauer. Antropologer er professionelt bevidste om deres egne fordomme og om at ”pausere” disse fordomme, for at være åbne i vores tilgang til og forståelse af andre menneskers perspektiv, kulturer og sociale strukturer. Det antropologiske arbejdsfelt er ofte, det statistisk uforklarlige. Det der kaldes, ”de menneskelige/ kulturelle aspekter”.

Antropologer har de metodiske og teoretiske kompetencer til at gennemføre analyser af menneskers samspil i menneskeskabte strukturer og i samspil med teknologi, miljø, fysiske rum mm. Antropologiske analyser undersøger og forklarer menneskers bevæggrunde for at handle, som de gør. Herunder: menneskers holdninger, adfærd og kulturer.

Ofte gør mennesker, det de siger, de vil gøre. I mange tilfælde gør mennesker mere end det, de siger, de vil gøre. Det skyldes blandt andet at mennesker også gør noget uudtalt. De har eksempelvis vaner og udfører handlinger på måder, som de selv tager for givet og derfor ikke tænker over at forklare til andre. Den information kan ikke opfanges af surveys, men af antropologiske metoder.

Læs mere om antropologi her.

Læs mere om kandidatuddannelsen Human Security.


Kontakt

Johanne Korsdal Sørensen

Ekstern Relations Manager Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi